Znaki bezpieczeństwa [historia i autorzy]

Znaki bezpieczeństwa – zestaw symboli dotyczących przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny stosowany w miejscach użyteczności publicznej i w zakładach pracy. Wzory i zasady stosowania znaków bezpieczeństwa regulują normy krajowe i międzynarodowe, w Polsce odpowiednie Polskie Normy wprowadzone w latach 90. oparte m.in. na międzynarodowych normach ISO.

Znaki ochrony przeciwpożarowej

Zestawienie znaków:

Urządzenia sygnalizacji pożarowej i sterowania ręcznego
Środki ewakuacji
Drzwi ewakuacyjne Nie zastawiać Przesunąć w celu otwarcia Pchać, aby otworzyć Ciągnąć, aby otworzyć Stłuc, aby uzyskać dostęp
Sprzęt pożarniczy
Zestaw sprzętu pożarniczego Gaśnica Hydrant wewnętrzny Drabina pożarowa
Obszary i materiały szczególnego zagrożenia pożarowego
Niebezpieczeństwo pożaru – Materiały łatwo zapalne Niebezpieczeństwo pożaru – Materiały utleniające Niebezpieczeństwo wybuchu – Materiały wybuchowe Zakaz gaszenia wodą Palenie tytoniu zabronione Zakaz używania otwartego ognia – Palenie tytoniu zabronione
Znaki uzupełniające
Kierunek drogi ewakuacyjnej Kierunek do miejsca rozmieszczenia sprzętu pożarniczego lub urządzenia ostrzegającego Nie zastawiać

Znaki ewakuacyjne

enie znaków:

Urządzenia sygnalizacji pożarowej i sterowania ręcznego
 
Kierunek drogi ewakuacyjnej Wyjście ewakuacyjne Drzwi ewakuacyjne Przesunąć w celu otwarcia Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół
 
Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w górę Pchać, aby otworzyć Ciągnąć, aby otworzyć Stłuc, aby uzyskać dostęp

Znaki ochrony i higieny pracy

Zestawienie znaków:

Znaki zakazu
Ogólny znak zakazu Zakaz przejścia Zakaz picia wody (woda niezdatna do picia) Zakaz ruchu urządzeń do transportu poziomego Zakaz wstępu ze zwierzętami Nieupoważnionym wstęp wzbroniony
Zakaz używania drabiny Zakaz uruchamiania maszyny (urządzenia)
Znaki ostrzegawcze
Ogólny znak ostrzegawczy (ostrzeżenie, ryzyko niebezpieczeństwa) Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem zatrucia substancjami toksycznymi Ostrzeżenie przed substancjami żrącymi Ostrzeżenie przed substancjami radioaktywnymi i promieniowaniem jonizującym Ostrzeżenie przed wiszącymi przedmiotami (wiszącym ciężarem) Ostrzeżenie przed urządzeniami do transportu poziomego
 
Ostrzeżenie przed porażeniem prądem elektrycznym Ostrzeżenie przed promieniami laserowymi Uwaga zły pies Ostrzeżenie przed kruchym dachem Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem uszkodzenia głowy Ostrzeżenie przed ograniczeniem wysokości
Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem potknięcia się Ostrzeżenie przed śliską nawierzchnią Ostrzeżenie przed silnym polem magnetycznym Ostrzeżenie przed skażeniem biologicznym
Znaki nakazu
Ogólny znak nakazu Nakaz stosowania ochrony oczu Nakaz stosowania ochrony głowy Nakaz stosowania ochrony słuchu Nakaz stosowania ochrony dróg oddechowych Nakaz stosowania ochrony stóp
 
Nakaz stosowania ochrony rąk Nakaz stosowania osłony twarzy Nakaz używania sygnału Nakaz używania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości Nakaz umycia rąk Nakaz przechodzenia w oznakowanym miejscu
   
Nakaz stosowania osłony nastawnej Nakaz stosowania osłony Nakaz stosowania zamknięcia
Znaki informacyjne
Pierwsza pomoc medyczna Prysznic bezpieczeństwa Prysznic do przemywania oczu Nosze Zatrzymanie awaryjne Telefon awaryjny

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu