Wydział Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego [historia i autorzy]

Wydział Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego (WWF UR) – jeden z 11 wydziałów Uniwersytetu Rzeszowskiego powstały w 2005 roku w wyniku przekształcenia dotychczasowego Instytutu Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego wchodzącego w skład Wydziału Pedagogicznego w samodzielny wydział. Kształci studentów na dwóch podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk o kulturze fizycznej, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

W ramach Wydziału Wychowania Fizycznego znajduje się zasadniczo 8 katedr i 1 zakład. Aktualnie zatrudnionych jest 95 pracowników naukowo-dydaktycznych (z czego 4 na stanowisku profesora zwyczajnego, 17 na stanowisku profesora nadzwyczajnego ze stopniem naukowym doktora habilitowanego, 38 adiunktów ze stopniem doktora, 22 asystentów z tytułem magistra i 14 wykładowców).

Według stanu na 2012 rok na wydziale studiuje łącznie 2449 studentów (w tym 1544 na studiach dziennych, 905 na studiach zaocznych).

Spis treści

Historia

Początki dzisiejszego Wydziału Wychowania Fizycznego związane są z działalnością rektora Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie, doc. dra hab. Mariana Bobrana, który w 1988 roku zawarł porozumienie z wojewodą krośnieńskim Tadeuszem Krukiem o utworzeniu w Krośnie Punktu Konsultacyjnego rzeszowskiej WSP, gdzie zaczęto kształcić studentów na kierunku wychowanie fizyczne. Braki finansowe i kadrowe, a także poważny deficyt własnego zaplecza dydaktycznego spowodowały, że w 1991 roku zlikwidowano tą jednostkę, a studentów wychowania fizycznego przeniesiono do Rzeszowa, gdzie zaczęto budować własną bazę sportowo-dydaktyczną.

W 1991 roku utworzono na Wydziale Społeczno-Pedagogicznym WSP Instytut Wychowani Fizycznego i Zdrowotnego (IWFiZ). W jego skład weszło 5 zakładów: Sportu, Turystyki i Rekreacji, Zakład Teorii i Praktyki WF, Zakład Dydaktyki WF, Zakład Biologii, Zakład Medycyny Sportowej.

W 1992 roku po raz pierwszy uruchomiono pięcioletnie studia na kierunku wychowanie fizyczne. W roku akademicki 1994/1995 Instytut Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego należał do największych instytutów na rzeszowskiej WSP. W 1996 roku powołano do życia na instytucie Zakład Rehabilitacji pod kierunkiem prof. Ryszarda Cieślika. W następnych latach nastąpił szybki rozwój placówki, która pozyskała nowe pomieszczenia, negocjowała przejęcie stadionu "Resovii", wydawała własny kwartalnik "Przegląd Naukowy IWFiZ". Poza tym objęła patronatem studium medyczne oraz nawiązała współpracę naukową z Preszowem i Lwowem. W 2000 roku ze struktur Instytutu Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego wydzielono Instytut Fizjoterapii, który zaczął kształcić studentów na kierunku fizjoterapia. Dalszy dynamiczny rozwój liczby studentów oraz kadry naukowej i zaplecza naukowo-dydaktyczne pozwolił na przekształcenie Instytut Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego 1 kwietnia 2005 roku w samodzielny Wydział Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Władze (2012-2016)

 • Dziekan: dr hab. Wojciech Czarny, prof. UR
 • Prodziekan ds. Dydaktycznych: dr Wojciech Bajorek
 • Prodziekan ds. ds. Studenckich i Promocji: dr Paweł Król
 • Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą: dr hab. Wojciech Jan Cynarski, prof. UR

Poczet dziekanów

Samodzielny Zakład Wychowania Fizycznego/Studium Wychowania Fizycznego

 • 1988-1991: doc. dr Kazimierz Obodyński - nauki o kulturze fizycznej (teoria wychowania fizycznego)

Instytut Wychowani Fizycznego i Zdrowotnego

 • 1991-1996: prof. dr hab. Lesław Grzegorczyk - medycyna (dermatologia, medycyna pracy)
 • 1996-2005: dr hab. Kazimierz Obodyński, prof. UR - nauki o kulturze fizycznej (teoria wychowania fizycznego)

Wydział Wychowania Fizycznego

 • 2005-2012: prof. dr hab. Kazimierz Obodyński - nauki o kulturze fizycznej (teoria wychowania fizycznego)
 • od 2012 r.: dr hab. Wojciech Czarny, prof. UR - biolog (antropologia, medycyna sportu)

Kierunki kształcenia

Wydział kształci studentów na studiach I stopnia - licencjackich (3 letnie) na następujących kierunkach i specjalnościach:

 • wychowanie fizyczne
  • gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
 • turystyka i rekreacja
  • zarządzanie i obsługa w ruchu turystycznym
  • hotelarstwo i gastronomia
  • animacja kultury i rekreacji ruchowej

Studenci, którzy ukończyli studia I stopnia mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia (magisterskich uzupełniających) na kierunkach i specjalnościach:

 • wychowanie fizyczne
 • turystyka i rekreacja
  • turystyka międzynarodowa
  • turystyka zdrowotna
  • hotelarstwo i gastronomia

Struktura organizacyjna

Katedra Nauk Humanistycznych

Kierownik: dr hab. Wojciech Cynarski, prof.UR

W skład Katedry Nauk Humanistycznych UR wchodzą 2 zakłady:

 • Zakład Teorii Wychowania Fizycznego i Sportu
  • Kierownik: dr hab. Stanisław Cieszkowski, prof. UR
  • dr hab. Wojciech Cynarski, prof.UR
  • dr Grzegorz Domino
  • dr Janusz Zieliński
  • dr Paweł Lenik
 • Zakład Etyki Sportu, Turystyki i Rekreacji Niepełnosprawnych
  • Kierownik: ks. dr Adam Podolski
  • prof. dr hab. Jan Draus

Katedra Biomedycznych Podstaw Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierownik: dr hab. Wojciech Czarny, prof. UR

W skład Katedry Biomedycznych Podstaw Wychowania Fizycznego i Sportu UR wchodzą 3 zakłady, 1 pracownia i 1 zespół przedmiotowo-dydaktyczny:

 • Zakład Anatomii i Antropologii
  • Kierownik: dr Ewa Nowosad-Sergeant
  • dr hab. Wojciech Czarny, prof. UR
  • dr Józef Ratajczyk
  • dr Danuta Fus
  • mgr Maciej Brożyna
   • Pracownia Antropometrii i Posturometrii
    • Kierownik: dr Robert Czaja
 • Zakład Medycyny Sportowej i Psychologii
  • Kierownik: dr Monika Drozd
  • prof. dr hab. Ludmiła Jancikova, prof. UR
  • dr Wiesław Mendyka
  • dr Andrzej Para
  • mgr Maciej Śliż
 • Zakład Biologii Człowieka i Edukacji Zdrowotnej
  • Kierownik: dr Maria Zaradko-Domaradzka
  • prof. dr hab. Bogdan Myckan
  • dr Edward Tlałka
   • Zespół Przedmiotowo-Dydaktyczny Korektywy i Wychowania Fizycznego Specjalnego'
    • Kierownik: dr Emilian Zadarko
    • dr Irena Momola
    • dr Agnieszka Szybisty

Katedra Historii Kultury Fizycznej

Kierownik: dr hab. Stanisław Zaborniak, prof. UR
Pracownicy:
 • dr hab. Tadeusz Zych, prof. UR
 • dr Agnieszka Mirkiewicz
 • dr Magdalena Krawczyk
 • dr Justyna Lenik
 • mgr Agata Rzeszutko-Polak

Katedra Podstaw Prawa w Kulturze Fizycznej

Kierownik: dr hab. Andrzej Nowakowski, prof. UR
Pracownicy:
 • prof. dr hab. Mirosław Ponczek, prof. UR
 • mgr Małgorzata Janusz
 • dr Aneta Rejman
 • mgr Ryszard Śpiewak

Katedra Sportu

Kierownik: prof. dr hab. Jan Junger, prof. UR

W skład Katedry Sportu wchodzi 1 zakład i 4 zespoły przedmiotowo-dydaktyczne:

 • Zakład Sportów Wodnych i Zimowych
  • Kierownik: dr hab. Sławomir Drozd, prof. UR
  • prof. dr hab. Jan Junger, prof. UR
  • dr Marian Rzepko
  • dr Bartłomiej Czarnota
  • dr Rafał Kołodziej
  • dr Paweł Ostrowski
  • mgr Justyna Glińska
  • mgr Magdalena Kunysz
  • mgr Łukasz Godek
  • mgr Katarzyna Greń
   • Zespół Przedmiotowo-Dydaktyczny Gimnastyki
    • Kierownik: dr Antoni Seredyński
    • dr Ewa Polak
    • mgr Brygida Sakowska-Kamińska
    • mgr Krzysztof Aftaruk
   • Zespół Przedmiotowo-Dydaktyczny Ćwiczeń Muzyczno-Ruchowych
    • Kierownik: mgr Bernadetta Sikora
    • dr Aneta Przepióra
    • mgr Dorota Kopeć
    • mgr Karolina Przednowek
   • Zespół Przedmiotowo-Dydaktyczny Sportów Walki
    • Kierownik: dr Marta Niewczas
    • dr Gabriel Szajna
   • Zespół Przedmiotowo-Dydaktyczny Gier Zespołowych i Lekkiej Atletyki
    • Kierownik: dr Maciej Huzarski
    • dr Agnieszka Przyszlak
    • mgr Michał Baran
    • mgr Lesław Lassota
    • mgr Edyta Nizioł

Katedra Organizacji i Zarządzania w Sporcie, Turystyce i Rekreacji

Kierownik: prof. dr hab. Kazimierz Obodyński

W skład Katedry Organizacji i Zarządzania w Sporcie, Turystyce i Rekreacji UR wchodzi 4 zakłady i 1 pracownia:

 • Zakład Zarządzania Instytucjami Sportowymi, Turystyczno-Rekreacyjnymi
  • Kierownik: dr Zbigniew Barabasz
  • prof. dr hab. Kazimierz Obodyński
  • dr Krzysztof Kubala
  • mgr Lucyna Siorek-Maślanka
  • mgr Dagmara Sadecka
  • mgr Monika Czech
 • Zakład Obsługi Ruchu Turystycznego
  • Kierownik: dr Rafał Kapica
  • dr hab. Jerzy Rut, prof. UR
  • dr Jacek Kraś
  • dr Jaromir Grymanowski
 • Zakład Hotelarstwa i Gastronomii
  • Kierownik: dr Paweł Świder
  • dr hab. Paweł Rużbraski, prof. UR
  • dr Paweł Rut
  • mgr Anna Kopiczak
  • mgr Jarosław Herbert
 • Zakład Organizacji Kształcenia „Europejczyk”
  • Kierownik: dr Wojciech Bajorek
  • prof. dr hab. Rene Matlovicz, prof. UR
  • dr Patrycja Żegleń
  • mgr Joanna Piech
  • mgr Agnieszka Huzarska
  • mgr Małgorzata Skrzęta
 • Pracownia Informatyki i Statystyki
  • Kierownik: dr Paweł Król
  • mgr Robert Bąk
  • mgr Jerzy Kulasa
  • mgr Krzysztof Przednowek
  • mgr Bartosz Dziadek

Katedra Agroturystyki i Ekonomicznych Funkcji Turystyki i Rekreacji

Kierownik: prof. dr hab. Bogusław Sawicki

W skład Katedry Agroturystyki i Ekonomicznych Funkcji Turystyki i Rekreacji UR wchodzą 2 zakłady:

 • Zakład Społeczno-Ekonomicznych Funkcji Turystyki i Rekreacji
  • Kierownik: dr Anna Nizioł
  • prof. dr hab. Bogusław Sawicki
  • dr Renata Grzywacz
  • dr Paweł Łuka
  • mgr Beata Prukop
 • Zakład Agroturystyki
  • Kierownik: dr Narcyz Piórecki
  • dr Marcin Obodyński (p.o. kierownika)
  • dr hab. Jerzy Piórecki, prof. UR
  • dr Edward Warzecha
  • mgr Magdalena Gruszka

Katedra Ekologii, Ochrony Przyrody i Geografii Turystycznej

Kierownik: dr hab. Zygmunt Wnuk, prof. UR

W skład Katedry Ekologii, Ochrony Przyrody i Geografii Turystycznej UR wchodzą 2 zakłady:

 • Zakład Ekologii i Ochrony Przyrody w Turystyce
  • Kierownik: dr Maria Ziaja
  • dr hab. Zygmunt Wnuk, prof. UR
  • dr Piotr Łopatkiewicz
  • mgr Marek Kuśnierz
 • Zakład Geografii Turystycznej
  • Kierownik: dr Teresa Mitura
  • dr hab. Radoslav Klamar, prof. UR
  • dr Małgorzata Buczek-Kowalik
  • mgr Roman Pieńskowski

Zakład Metodyki Wychowania Fizycznego i Rekreacji

Kierownik: dr Krzysztof Warchoł
Pracownicy:
 • dr hab. Władysław Pańczyk, prof. UR
 • dr Alfreda Dencikowska
 • mgr Barbara Pańczyszyn
  • Zespół Przedmiotowo-Dydaktyczny Rekreacji Ruchowej i Animacji Czasu Wolnego
   • Kierownik: dr Witold Półtorak
   • dr Grzegorz Bielec

Adres

Wydział Wychowania Fizycznego
Uniwersytetu Rzeszowskiego
ul. A. Towarnickiego 3
35-010 Rzeszów

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu