Wojska Lądowe [historia i autorzy]

Wojska Lądowe (WL) – jeden z czterech, obok Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych, rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Spis treści

Rodzaje Wojsk Lądowych

Wojska Pancerne i Zmechanizowane

 • przeznaczenie: odpieranie uderzeń zgrupowań pancerno-zmechanizowanych, wykonywanie zwrotów zaczepnych celem odzyskania utraconego terenu, prowadzenie działań na rzecz wsparcia pokoju, zwalczanie środków napadu powietrznego (w tym zwłaszcza śmigłowców bojowych) i walka z formacjami aeromobilnymi przeciwnika;
 • podstawowe wyposażenie: czołgi T-72 (540 na dzień 1 stycznia 2010), czołgi PT-91 (232 na dzień 1 stycznia 2010), czołgi Leopard 2A-4 (128 na dzień 1 stycznia 2010), opancerzone wozy bojowe (1460 na dzień 1 stycznia 2010) – w tym: bojowe wozy piechoty (BWP-1), kołowe transportery opancerzone KTO „Rosomak”; inny sprzęt specjalistyczny.

Wojska Aeromobilne

wojska te stanowią połączenie dotychczasowych wojsk powietrznodesantowych, desantowo-szturmowych, kawalerii powietrznej i lotnictwa wojsk lądowych;

 • przeznaczenie: naziemne wspieranie operacji lądowych i morskich, zmierzających do opanowania z powietrza ważnych obiektów przeciwnika, dezorganizacja ruchu odwodów oraz niszczenie sił i środków wsparcia logistycznego, prowadzenie działań dywersyjnych, zaczepnych i obronnych, wykonywanie rajdów przeciwpancernych oraz niszczenie środków ogniowych przeciwnika;
 • skład: 6 Brygada Powietrznodesantowa i 25 Brygada Kawalerii Powietrznej.

Wojska Rakietowe i Artylerii

 • przeznaczenie: wsparcie ogniowe wojsk w każdych warunkach, w działaniach głębokich i bezpośrednich, rażenie ogniowe przeciwnika i zapewnienie wsparcia walczącym wojskom;
 • skład: dwa pułki artylerii, , cztery dywizyjne pułki artylerii, dywizjony artylerii brygad ogólnowojskowych, baterie przeciwpancerne oraz kompanie wsparcia.
 • podstawowe wyposażenie: 122mm haubica samobieżna 2S1 "Goździk" , 152mm armatohaubica samobieżna "Dana", wyrzutnie rakietowe: BM-21, RM-70, WR-40 Langusta, moździerze 98 mm i 120 mm, zestawy przeciwpancernych pocisków kierowanych typu FAGOT, KONKURS, MALUTKA i SPIKE.

Wojska Obrony Przeciwlotniczej

 • przeznaczenie: bezpośrednia osłona wojsk i obiektów przed uderzeniem środków napadu powietrznego;
 • skład: sześć pułków przeciwlotniczych oraz dywizjony przeciwlotnicze w brygadach zmechanizowanych i pancernych;
 • podstawowe wyposażenie: odległościomierze radiolokacyjne typu NUR, zestawy automatyzacji dowodzenia oparte na urządzeniach ŁOWCZA-REGA, zestawy kierowanych rakiet ziemia-powietrze Kub i samobieżne przeciwlotnicze zestawy rakietowe „OSA-AK”, przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe GROM, Strzała-2, zestawy artyleryjsko-rakietowe ZUR-23-2KG, zestawy artyleryjskie ZSU-23-4MP BIAŁA.

Wojska Inżynieryjne

 • przeznaczenie: bojowe (wsparcia inżynieryjnego) – rozpoznanie inżynieryjne przeciwnika i terenu, budowa i pokonywanie zapór inżynieryjnych, wykonywanie przejść w naturalnych przeszkodach terenowych, przygotowanie i utrzymanie dróg, urządzanie i utrzymanie przepraw, rozminowanie terenu i obiektów oraz maskowanie wojsk; humanitarne – charakteru pokojowego, niesienie pomocy gospodarce i społeczeństwu zarówno w kraju jak i za granicą, w tym: oczyszczanie terenu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych, udział w likwidacji skutków klęsk ekologicznych i żywiołowych, udział w misjach pokojowych w składzie sił ONZ i NATO;
 • skład: na szczeblu operacyjno-taktycznym brygady i pułki; Wojska Lądowe posiadają dwie brygady saperów, pułk inżynieryjny, dwa pułki drogowo-mostowe oraz pułk komunikacyjny.

Wojska Chemiczne

 • przeznaczenie: wykrywanie skażeń biologicznych, prowadzenie rozpoznania i dokonywanie pomiarów skażeń promieniotwórczych i chemicznych, użycie zespołów do pobierania próbek skażeń promieniotwórczych, biologicznych i chemicznych, zapewnienie zbiorowej ochrony przed skażeniami oraz prowadzenie całkowitej likwidacji skażeń, rażenie przeciwnika miotaczami ognia oraz maskowanie dymem wojsk własnych i obiektów, udział w likwidacji skutków klęsk żywiołowych;
 • sposób realizacji: wykorzystanie funkcjonującego w ramach wojsk chemicznych systemu wykrywania skażeń, którego wybrane elementy w okresie pokoju monitorują sytuację skażeń na terenie całego kraju; wykorzystanie istniejącego systemu ratownictwa chemicznego, opartego o dwa Chemiczne i Radiacyjne Zespoły Awaryjne;
 • skład: na szczeblu operacyjnym pułki i bataliony chemiczne, na szczeblu związków taktycznych kompanie chemiczne, na szczeblu oddziałów plutony chemiczne.

Wojska Rozpoznania i Walki Elektronicznej

 • przeznaczenie: rozpoznanie wojskowe (zdobywanie danych o przeciwniku, niezbędnych do przygotowania i skutecznego prowadzenia działań bojowych, m.in. o ruchu wojsk przeciwnika oraz posiadanych przez niego siłach i środkach), walka elektroniczna (rozpoznanie i dezorganizacja działań organów dowodzenia przeciwnika oraz ochrona własnych wojsk przed analogicznymi działaniami), działania psychologiczne, rozpoznanie specjalne oraz zabezpieczenie geograficzne;
 • sposób realizacji: wykorzystanie wyspecjalizowanych wojsk oraz technicznych i elektronicznych środków rozpoznania i walki radioelektronicznej;
 • skład: na szczeblu operacyjnym – pułki rozpoznania, bataliony WRE, na szczeblu związków taktycznych – bataliony rozpoznawcze, na szczeblu oddziałów – kompanie rozpoznawcze.

Wojska Łączności i Informatyki

 • przeznaczenie: zapewnienie dowodzenia wojskami lądowymi w czasie pokoju, kryzysu i wojny; informatyczne wspomaganie procesów decyzyjnych, m.in. przez cyfrowe przygotowanie danych, w tym analiza potencjału bojowego przeciwnika i symulowanie przebiegu działań bojowych;
 • sposób realizacji: wykorzystanie potencjału telekomunikacyjnego kraju, istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej oraz jednostek i pododdziałów wsparcia dowodzenia Wojsk Lądowych;
 • skład: pułki dowodzenia, bataliony dowodzenia oraz pododdziały dowodzenia i łączności jednostek rodzajów wojsk

Jednostki wsparcia logistycznego

 • przeznaczenie: zadaniem jednostek wsparcia logistycznego jest zapewnienie środków logistycznych, a także uzbrojenia i sprzętu wojskowego dla mobilizacyjnego i operacyjnego rozwinięcia jednostek Wojsk Lądowych oraz utrzymania ich w pełnej gotowości bojowej. Zajmują się ciągłym odtwarzaniem zapasów, obsługiwaniem oraz remontem uzbrojenia i sprzętu wojskowego, ochroną medyczną wojsk, kierowaniem transportem i przemieszczeniem jednostek.
 • skład: w ich składzie znalazły się pododdziały i oddziały zaopatrzenia, transportowe, remontowe i ewakuacyjne, medyczne i regulacji ruchu. Stacjonarna infrastruktura logistyczna obejmuje: bazy materiałowe, okrętowe i rejonowe warsztaty techniczne, szpitale wojskowe, a także wojskowe komendy transportu.

Organizacja Wojsk Lądowych

Dowództwa

Ustawa z 21 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw zlikwidowała stanowisko Dowódcy Wojsk Lądowych. Od 1 stycznia 2014 r. dowódcami rodzajów Sił Zbrojnych są Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych i Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych, którym podlegają poszczególne jednostki wojskowe WL. Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych jest następcą prawnym Dowódcy Wojsk Lądowych.

Dywizje

 • 11 Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej (Żagań)
 • 12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana (Szczecin)
 • 16 Pomorska Dywizja Zmechanizowana (Elbląg)

Samodzielne jednostki

 • 1 Brygada Lotnictwa Wojsk Lądowych (Inowrocław)
 • 1 Brzeski Pułk Saperów (Brzeg)
 • 2 Mazowiecki Pułk Saperów (Kazuń Nowy)
 • 2 Ośrodek Radioelektroniczny (Przasnysz)
 • 6 Brygada Powietrznodesantowa (Kraków)
 • 21 Brygada Strzelców Podhalańskich (Rzeszów)
 • 25 Brygada Kawalerii Powietrznej (Tomaszów Mazowiecki)
 • Brygada Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego
 • Centrum Wsparcia Mobilnych Systemów Dowodzenia
 • Inne jednostki rodzajów wojsk, dowodzenia i zabezpieczenia oraz obrony terytorialnej, większość według stanu jak do 30 czerwca 2007

Szkolnictwo wojskowe

 • Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy
 • Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego w Poznaniu
 • Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu
 • Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych I Chemicznych we Wrocławiu
 • Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu
 • Centrum Szkolenia na Potrzeby Sił Pokojowych w Kielcach
 • Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu
 • Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz
 • Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Żagań
 • Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Nowa Dęba
 • Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Wędrzyn
 • Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Bemowo Piskie
 • Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Duszniki Zdrój
 • Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Drawsko Pomorskie

Organizacja Wojsk Lądowych do 2014 roku.

Po utworzeniu Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych struktura organizacyjna Wojsk Lądowych uległa zasadniczym zmianom:

 • Pomorski Okręg Wojskowy (Bydgoszcz) został rozformowany decyzją Ministra Obrony Narodowej 28 grudnia 2011 roku;
 • Śląski Okręg Wojskowy (Wrocław) został rozformowany z końcem 2011 roku;
 • 2 Korpus Zmechanizowany (Kraków) został rozformowany w 2014 roku,

Na bazie 2-go Korpusu Zmechanizowanego sformowano Centrum Operacji Lądowych - Dowództwo Komponentu Lądowego (COL-DKL) odpowiedzialne za użycie Wojsk Lądowych w operacjach dowodzonych przez Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Dywizje

 • 1 Warszawska Dywizja Zmechanizowana (Legionowo) – rozformowana w 2011
  • 3 Brygada Zmechanizowana Legionów (Lublin)
  • 1 Warszawska Brygada Pancerna (Warszawa – Wesoła)
  • 21 Brygada Strzelców Podhalańskich (Rzeszów)
  • 1 Ciechanowski Pułk Artylerii (Ciechanów) (rozwiązany w 2010)
  • 15 Gołdapski Pułk Przeciwlotniczy (Gołdap)
  • 1 Legionowski Batalion Dowodzenia (Legionowo)
  • 1 Siedlecki Batalion Rozpoznawczy (Siedlce)
  • 15 Mazurski Batalion Saperów (Orzysz)
  • 1 Łomżyński Batalion Remontowy (Łomża)
  • 1 Batalion Medyczny (Legionowo)
  • 1 Batalion Zaopatrzenia (Legionowo)
  • 1 Kompania Chemiczna (Siedlce)
 • 11 Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej (Żagań)
  • 17 Brygada Zmechanizowana (Międzyrzecz)
  • 10 Brygada Kawalerii Pancernej (Świętoszów)
  • 15 Wielkopolska Brygada Kawalerii Pancernej (Wędrzyn)(zlikwidowana w 2007)
  • 34 Brygada Kawalerii Pancernej (Żagań)
  • 69 Leszczyński Pułk Przeciwlotniczy (Leszno)
  • 11 Batalion Dowodzenia (Żagań)
  • 10 Batalion Rozpoznawczy „Strzelców Konnych” (Żagań)
  • 5 Kresowy Batalion Saperów (Krosno Odrzańskie)
  • 11 Batalion Remontowy (Żagań)
  • 11 Batalion Medyczny (Żagań)
  • 4 Krośnieński Batalion Zaopatrzenia (Krosno Odrzańskie)
  • 11 Kompania Chemiczna (Żagań)
 • 12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana (Szczecin)
  • 2 Brygada Zmechanizowana Legionów (Złocieniec-Budowo)
  • 7 Brygada Obrony Wybrzeża (Słupsk)
  • 12 Brygada Zmechanizowana (Szczecin)
  • 36 Brygada Zmechanizowana (Trzebiatów) (rozformowana)
  • 6 Brygada Kawalerii Pancernej (Stargard Szczeciński) (zlikwidowana w 2007)
  • 2 Pułk Artylerii Legionów im. Króla Władysława IV (rozformowany)
  • 3 Pułk Przeciwlotniczy (Szczecin przeniesiony do Koszalina, następnie zlikwidowany)
  • 5 Pułk Artylerii (Sulechów) - w 12DZ od 2013r.
  • 8 Pułk Przeciwlotniczy (Koszalin) - w 12DZ od 2013r.
  • 12 Batalion Dowodzenia Ułanów Podolskich (Szczecin)
  • 12 Batalion Rozpoznawczy „Ułanów Podolskich” (Szczecin) (rozformowany w grudniu 2010 r.)
  • 2 Stargardzki Batalion Saperów (Stargard Szczeciński) - włączony w strukturę 12BZ
  • 8 Batalion Remontowy (Kołobrzeg) przekazany w podporządkowanie DWLąd w 2011r.
  • 12 Batalion Medyczny (SZ RP) (Stargard Szczeciński)(zlikwidowany)
  • 12 Batalion Zaopatrzenia (Kobylanka) przekazany w podporządkowanie DWLąd w 2011r.
  • 12 Kompania Chemiczna (Stargard Szczeciński) rozformowana
 • 16 Pomorska Dywizja Zmechanizowana (Elbląg)
  • 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana (Giżycko)
  • 16 Pomorsko-Warmińska Brygada Zmechanizowana (Morąg) (w likwidacji)
  • 20 Bartoszycka Brygada Zmechanizowana (Bartoszyce)
  • 9 Brygada Kawalerii Pancernej (Braniewo)
  • 16 Pomorski Pułk Artylerii (Braniewo)
  • 13 Elbląski Pułk Przeciwlotniczy (Elbląg) (rozformowany w 2011)
  • 16 Batalion Dowodzenia (Elbląg)
  • 3 Batalion Rozpoznawczy (Giżycko)
  • 16 Tczewski Batalion Saperów (Tczew)(zlikwidowany)
  • 16 Żuławski Batalion Remontowy (Elbląg)
  • 16 Batalion Medyczny (Elbląg)
  • 16 Batalion Zaopatrzenia (Elbląg)
  • 16 Kompania Chemiczna (Elbląg)

Samodzielne brygady

 • 6 Brygada Powietrznodesantowa (Kraków)
  • 6 Batalion Powietrznodesantowy (Gliwice)
  • 16 Batalion Powietrznodesantowy (Kraków)
  • 18 Bielski Batalion Desantowo-Szturmowy (Bielsko-Biała)
  • 6 Batalion Dowodzenia (Kraków)
  • 6 Kompania Remontowa (Kraków)
  • 6 Kompania Zaopatrzenia (Kraków)
  • 6 Kompania Medyczna (Kraków)
 • 25 Brygada Kawalerii Powietrznej (Tomaszów Mazowiecki)
  • 1 Dywizjon Szwoleżerów (Leźnica Wielka)
  • 7 Dywizjon Ułanów Lubelskich (Tomaszów Mazowiecki)
  • 11 Dywizjon Ułanów Legionowych (Leźnica Wielka)
  • 37 Dywizjon Lotniczy (Leźnica Wielka)
  • 66 Dywizjon Lotniczy (Nowy Glinnik)
  • 25 Dywizjon Dowodzenia (Tomaszów Mazowiecki)
  • 25 Kompania Remontowa (Tomaszów Mazowiecki)
  • 25 Kompania Zaopatrzenia (Nowy Glinnik)
  • 25 Kompania Medyczna (Tomaszów Mazowiecki)
 • 18 Brygada Zmechanizowana (Białystok)
 • 1 Mazurska Brygada Artylerii (Węgorzewo)
 • 23 Śląska Brygada Artylerii (Bolesławiec)
 • 1 Brzeska Brygada Saperów (Brzeg)
 • 2 Mazowiecka Brygada Saperów (Kazuń Nowy)
 • 1 Pomorska Brygada Logistyczna (Bydgoszcz) – jednostka Pomorskiego OW
 • 10 Opolska Brygada Logistyczna (Opole) – jednostka Śląskiego OW

Brygady Obrony Terytorialnej

 • 1 Gdańska Brygada OT (Lębork) – jednostka Pomorskiego OW – rozformowana w 2010
 • 2 Mińsko-Mazowiecka Brygada OT (Mińsk Mazowiecki) – od stycznia 2006 nie istnieje
 • 3 Zamojska Brygada OT (Zamość) – jednostka Śląskiego OW- od 01.01.2008 r. zmieniona na 3 batalion Obrony Terytorialnej- od 01.07.2008 r. przemianowana na 3 batalion zmechanizowany
 • 14 Brygada OT (Przemyśl) – jednostka Śląskiego OW
 • 22 Brygada Piechoty Górskiej Obrony Terytorialnej (Kłodzko) – z dniem 1 lipca 2008 przeszła w podporządkowanie pod 21 Brygadę Strzelców Podhalańskich zamieniając nazwę na 22 batalion piechoty górskiej

Samodzielne pułki

 • 9 Pułk Dowodzenia (Białobrzegi)
 • 2 Hrubieszowski Pułk Rozpoznawczy (Hrubieszów)
 • 9 Warmiński Pułk Rozpoznawczy (Lidzbark Warmiński)
 • 14 Suwalski Pułk Artylerii Przeciwpancernej (Suwałki)
 • 4 Pułk Przeciwlotniczy (Czerwieńsk)
 • 8 Koszaliński Pułk Przeciwlotniczy (Koszalin) - od 2013r. w strukturze 12DZ
 • 1 Pułk Drogowo-Mostowy (Dęblin) – jednostka Śląskiego OW
 • 2 Inowrocławski Pułk Komunikacyjny (Inowrocław)
 • 3 Pułk Drogowo-Mostowy (Chełmno) – jednostka Pomorskiego OW
 • 5 Pułk Inżynieryjny (Szczecin)
 • 4 Pułk Chemiczny (Brodnica)
 • 5 Pułk Chemiczny (Tarnowskie Góry)
 • 49Baza Lotnicza (Pruszcz Gdański)
 • 56 Pułk Śmigłowców Bojowych (Inowrocław)

Samodzielne bataliony i kompanie

 • Batalion Dowodzenia Dowództwa Wojsk Lądowych (Warszawa)
 • 2 Batalion Dowodzenia Okręgu Wojskowego (Wrocław)
 • 5 Batalion Dowodzenia (Kraków) – jednostka 2 Korpusu Zmech.
 • 100 Batalion Łączności (Szczecin) – jednostka Międzynarodowego Korpusu Północ-Wschód
 • 8 Batalion Walki Radioelektronicznej (Grudziądz)
 • 11 Batalion Walki Radioelektronicznej (Legnica)
 • 1 Kujawsko-Pomorski Batalion Zabezpieczenia Okręgu Wojskowego (Bydgoszcz)
 • 28 Batalion Dowozu Amunicji
 • 3 bataliony remontowe (52, 55, 112)
 • 8 batalionów zaopatrzenia (75, 82, 86, 91, 95, 97, 107, 122)
 • 6 batalionów ratownictwa inżynieryjnego (1, 2, 3, 4, 5, 6)
 • ponadto m.in. 2 kompanie kontroli ruchu, 2 kompanie transportu ciężkiego itp.

Szkoły oficerskie i ośrodki szkolenia

 • Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy
 • Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu
 • Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia im. gen. Józefa Bema w Toruniu
 • Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu
 • Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu
 • Centrum Szkolenia Wojskowych Służb Medycznych w Łodzi
 • Centrum Szkolenia na potrzeby Sił Pokojowych (Kielce)
 • Ośrodek Szkolenia Służby Ratowniczo-Wysokościowej (Bydgoszcz)
 • Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Zegrzu
 • Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu
 • Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu
 • Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Toruniu
 • 1 Ośrodek Szkolenia Kierowców (Grudziądz)
 • 2 Ośrodek Szkolenia Kierowców (Ostróda)
 • Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych (Małomice)
 • Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych (Biała Piska – Bemowo Piskie)
 • Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych (Nowa Dęba)
 • Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych (Wędrzyn)

Inne formacje i obiekty

 • trzy ośrodki przechowywania sprzętu
 • osiem rejonowych baz materiałowych
 • cztery okręgowe warsztaty techniczne
 • siedem rejonowych warsztatów technicznych
 • siedem szpitali wojskowych
 • dziesięć wojskowych komend transportu
 • szesnaście wojewódzkich sztabów wojskowych
 • sto dwadzieścia osiem wojskowych komend uzupełnień
 • Wojskowy Ośrodek Wykonywania Kary Ograniczenia Wolności (Ciechanów)
 • inne

Uzbrojenie i wyposażenie (stan na 10 października 2014 r.)

 • Broń indywidualna:
  • karabinek szturmowy wz. 96 Beryl lub Mini-Beryl
  • karabinek automatyczny AKM
  • karabin maszynowy PK
  • granatnik Pallad-D
  • pistolet WIST-94
  • granat RGO-88
  • granat RG-42
  • granat F-1
  • granat RGZ-89
 • Kamizelki kuloodporne:
  • Kamizelka przeciwodłamkowa DMV-98
  • Kamizelka przeciwodłamkowa OLV
  • Kamizelka kuloodporna KLV
  • Kamizelka kuloodporna Moratex I
  • Kamizelka kuloodporna UKO
 • Hełmy bojowe:
  • Hełm wz. 2005
  • Hełm wz. 2000
  • Hełm wz. 93

Dowództwo Wojsk Lądowych – personalia

Dowódcy Wojsk Lądowych

 • gen. broni Zbigniew Zalewski (20 XI 1996 – 29 IX 2000)
 • gen. broni Edward Pietrzyk (30 IX 2000 – 3 X 2006)
 • gen. broni Waldemar Skrzypczak (3 X 2006 – 15 IX 2009)
 • gen. dyw. Tadeusz Buk (15 IX 2009 – † 10 IV 2010)
 • gen. dyw. Edward Gruszka (p.o. 10 IV – 20 V 2010)
 • gen. broni Zbigniew Głowienka (20 V 2010 – 31 XII 2013)

Sztab Wojsk Lądowych

 • Zastępca Dowódcy Wojsk Lądowych – Szef Sztabu generał dywizji Andrzej Malinowski
 • Zastępca Szefa Sztabu generał brygady Marek Mecherzyński
 • Szef Oddziału Koordynacyjnego pułkownik Krzysztof Komorowski
 • Szef Zarządu Zasobów Osobowych (G-1) pułkownik Eugeniusz Szajbel
 • Szef Zarządu Rozpoznania i Walki Elektronicznej (G-2) pułkownik Sławomir Florek
 • Szef Zarządu Operacji Lądowych (G-3) pułkownik Robert Orłowski
 • Szef Zarządu Planowania Logistycznego (G-4) pułkownik Bogdan Dziewulski
 • Szef Zarządu Planowania Rozwoju Wojsk Lądowych(G-5) pułkownik Wiesław Działowy
 • Szef Zarządu Dowodzenia i Łączności (G-6) pułkownik Karol Gulbas
 • Szef Zarządu Ekonomicznego i Planowania Rzeczowego(G-8) pułkownik Wiesław Grądkowski

Pion Szkolenia Wojsk Lądowych

 • Szef Szkolenia Wojsk Lądowych generał brygady Andrzej Danielewski
 • Zastępca Szefa szkolenia vacat
 • Szef Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych generał brygady Andrzej Danielewski
 • Szef Wojsk Rakietowych i Artylerii pułkownik Jarosław Kraszewski
 • Szef Wojsk Obrony Przeciwlotniczej pułkownik Jerzy Pałubiak
 • Szef Wojsk Aeromobilnych generał brygady pilot Dariusz Wroński
 • Szef Wojsk Inżynieryjnych pułkownik Daniel Król
 • Szef Obrony przed Bronią Masowego Rażenia pułkownik Bogdan Niewitowski
 • Szef Oddziału Szkolnictwa Wojskowego pułkownik Zbigniew Błażewicz
 • Szef Oddziału Planowania i Koordynacji pułkownik Andrzej Kupis
 • Szef Oddziału Bazy Szkoleniowej pułkownik Jerzy Zdrojewski

Grupa Dowódcy

 • Szef Oddziału Prawnego pułkownik Mariusz Dudek
 • Szef Oddziału Wychowawczego pułkownik Longin Piórkowski
 • Szef Pionu – Pełnomocnik Dowódcy ds. Ochrony Informacji Niejawnych pułkownik Zbigniew Teresiak
 • Szef Służby Zdrowia pułkownik Radosław Skrzypczyński
 • Szef Oddziału Bezpieczeństwa Lotów pułkownik Mieczysław Orłowski
 • Dziekan Oficerów Wojsk Lądowych pułkownik Czesław Wieliczko
 • Szef Sekretariatu pułkownik Jerzy Słowik
 • Szef Wydziału Prasowego – Rzecznik Prasowy major Piotr Walterek
 • Pełnomocnik Dowódcy ds. Poszkodowanych w Misjach pułkownik Stanisław Ekiert
 • Pomocnik Dowódcy Wojsk Lądowych ds. podoficerów chorąży Krzysztof Podkuliński

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu