Umowa sprzedaży energii elektrycznej [historia i autorzy]

Umowa sprzedaży energii elektrycznej – umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy odbiorcą energii elektrycznej a sprzedawcą energii elektrycznej.
Według art. 5 ust. 2 ustawy Prawo energetyczne umowa sprzedaży energii elektrycznej powinna zawierać co najmniej postanowienia określające:

 • miejsce dostarczenia energii do odbiorcy i ilość energii w podziale na okresy umowne,
 • moc umowną oraz warunki wprowadzania jej zmian,
 • cenę lub grupę taryfową stosowane w rozliczeniach i warunki wprowadzania zmian tej ceny i grupy taryfowej,
 • sposób prowadzenia rozliczeń,
 • wysokość bonifikaty za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców,
 • odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy,
 • okres obowiązywania umowy i warunki jej rozwiązania.

Umowa sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest odbiorca niebędący podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe, powinna zawierać także sposób:

 • określania niezbilansowania energii elektrycznej oraz jego rozliczania odpowiednio według:
  • grafiku indywidualnego przedstawiającego zbiór danych o planowanej realizacji umowy sprzedaży energii elektrycznej oddzielnie dla poszczególnych okresów rozliczeniowych centralnego mechanizmu bilansowania handlowego, zwanego dalej „grafikiem handlowym”, oraz rzeczywistego poboru energii elektrycznej lub
  • standardowego profilu zużycia oraz rzeczywiście pobranej energii elektrycznej;
 • zgłaszania grafików handlowych.

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu