Użytki rolne [historia i autorzy]

Użytki rolne – tereny w obrębie gospodarstwa rolnego lub danego regionu wykorzystywane do produkcji roślinnej, ogrodniczej lub zwierzęcej. Do użytków rolnych zalicza się: grunty orne, trwałe użytki zielone (pastwiska, łąki), ogródki przydomowe, sady i szkółki drzew owocowych, trwałe plantacje (np. chmielu, wikliny, herbaty, kawy, trzciny cukrowej, winnice itp.). Do użytków rolnych nie wlicza się terenów leśnych, szkółek leśnych ani wód śródlądowych. Powierzchnia użytków rolnych na świecie wynosi 4868,3 mln ha (1992), w Polsce – 18,87 mln ha (2011), co stanowi 60,3% ogólnej powierzchni kraju.

Użytkowanie ziemi w Polsce według danych z roku 2011:

 • użytki rolne 60,3%
  • grunty orne 44,5%
  • łąki 7,3%
  • pastwiska 5,2%
  • sady 0,9%
 • lasy 30,6%
 • nieużytki 1,5%

Główne obszary rolnicze w Polsce:

Wyżyna Lubelska, Wyżyna Sandomierska, Równina Wrocławska, Nizina Południowowielkopolska , Kujawy, Żuławy Wiślane, Nizina Szczecińska.

Użytki rolne w ewidencji gruntów

W ewidencji gruntów stosuje się następujące symbole użytków rolnych:

symbol nazwa zasady zaliczania do użytków
R grunty orne
 • grunty poddane stałej uprawie mechanicznej mającej na celu produkcję ziemiopłodów rolniczych lub ogrodniczych, w tym grunty, na których urządzone zostały ogrody działkowe oraz szklarnie i inspekty
 • grunty nadające się do uprawy jak wyżej, ale zajęte pod plantacje chmielu, wikliny, drzew (np. choinek) oraz szkółki drzew ozdobnych i krzewów
 • ugory, odłogi
S wraz z symbolem użytku (np. S–R, S–Ł, S–Ps) sady
 • grunty o powierzchni co najmniej 0,1000 ha zasadzone drzewami i krzewami owocowymi o zwartym nasadzeniu (minimum 600 drzew lub 2000 krzewów na 1 ha), szkółki drzew i krzewów owocowych oraz winnice
Ł łąki trwałe
 • grunty pokryte zwartą wieloletnią roślinnością, złożoną z licznych gatunków traw, roślin motylkowych i ziół, tworzących ruń łąkową, systematycznie koszoną, a w rejonach górskich – hale i połoniny z zasady koszone
Ps pastwiska trwałe
 • grunty pokryte podobną jak na łąkach roślinnością, z reguły wypasane, a w rejonach górskich – hale i połoniny, które z zasady nie są koszone, lecz wypasane
B wraz z symbolem użytku (np. B–R, B–Ł, B–Ps) grunty rolne zabudowane
 • grunty zajęte pod budynki mieszkalne oraz inne budynki i urządzenia budowlane służące produkcji rolniczej, nie wyłączając produkcji rybnej, oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu (kotłownie, komórki, garaże, szopy, stodoły, wiaty, spichlerze, budynki inwentarskie, place składowe i manewrowe w obrębie zabudowy itp.), a także zajęte pod ogródki przydomowe w gospodarstwach rolnych
Wsr grunty pod stawami
 • grunty pod zbiornikami wodnymi (z wyjątkiem jezior i zbiorników zaporowych z urządzeniami do regulacji poziomu wód), wyposażonymi w urządzenia hydrotechniczne, nadającymi się do chowu, hodowli i przetrzymywania ryb, obejmujące powierzchnię ogroblowaną wraz z systemem rowów oraz tereny przyległe do stawów i z nimi związane, a należące do obiektu stawowego
W rowy
 • grunty zajęte pod otwarte rowy pełniące funkcje urządzeń melioracji wodnych dla gruntów wykorzystywanych do produkcji rolniczej

Powierzchnia użytków rolnych w Polsce

Powierzchnia użytków rolnych w Polsce w kolejnych latach wynosiła:

Rok Powierzchnia w tys. ha % powierzchni polski
1990 18804,7 60,14%
1990 18804,7 60,14%
1995 18689,7 59,77%
2000 18557,6 59,35%
2005 19148,2 61,24%
2008 19025 60,85%
2009 18980,7 60,70%
2010 18931 60,54%

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu