Test Zdań Niedokończonych [historia i autorzy]

Test Zdań Niedokończonych – pół-ustrukturyzowany test projekcyjny, w którym zadaniem osoby badanej jest dokończenie wcześniej przygotowanych zdań. Następnie uzyskane w ten sposób dane są analizowane jakościowo i ilościowo. Treści ujawnione w teście mogą się stać tematem do pogłębionej dyskusji z pacjentem, mogą być też potraktowane jako projekcja nieświadomych treści.

Funkcjonuje kilka testów zdań niedokończonych, każdy z nich ma swój odrębny podręcznik i reguły interpretacji. Najczęściej poleca się badanemu udzielić odpowiedzi, która pierwsza przychodzi mu na myśl.

Zakres zastosowań

Początkowo testy te było stosowane do pomiaru inteligencji i zdolności poznawczych, obecnie są traktowane jako test osobowości pozwalający uzyskać wgląd w nastawienie do i poglądy na temat siebie i świata prezentowane przez osobę badaną testem.

Zasady wyboru odpowiedniego testu

Psychologowi posługującemu się tą metodą poleca się rozważenie kilku cech poszczególnych odmian testu zdań niedokończonych przed dokonaniem wyboru konkretnego narzędzia:

  1. struktura testu i sposób jego podania (długość, fakt czy test jest ustny czy pisemny)
  2. instrukcja (formuła polecenia dla osoby badanej)
  3. populacja uczestników (dla jakiego typu klienta/ pacjenta stworzono test?)
  4. czy test utworzono dla celów badawczych czy pracy klinicznej?
  5. teoria osobowości w której paradygmacie zakorzeniony jest test
  6. zawartość zdań (ilość zdań pozytywnych, negatywnych i neutralnych)
  7. sposób sformułowania początków zdań
  8. zasady punktowania
  9. metody interpretacji
  10. walidacja testu

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu