Technikum Komunikacyjne nr 25 w Krakowie [historia i autorzy]

Technikum Komunikacyjne nr 25 w Zespole Szkół nr 1 im. św. Rafała Kalinowskiego – zespół szkół ponadgimnazjalnych w Krakowie.

Historia Szkoły

Technikum Komunikacyjne sięga swoimi korzeniami do dawnego Technikum Ekonomiczno-Kolejowego mieszczącego się przy ul. Basztowej. Powołane ono zostało do życia na przełomie lat 1949/1950. Początkowo w szkole istniały tylko dwa wydziały: finanse w kolejnictwie i statystyka kolejowa. W kolejnych latach dołączyła do nich specjalność: planowanie w transporcie kolejowym.

Przez kolejne lata Technikum Kolejowe rozwijało się w bardzo szybkim tempie, powstawały coraz to nowe specjalizacje, a także coraz więcej kandydatów przyjmowano do szkoły.

1 września 1968 roku nastąpiło przekazanie Technikum Kolejowemu zespołu nowych budynków przy ul. Ułanów 3. Była to najlepiej wyposażona i przygotowana do nowoczesnego kształcenia kadr dla kolei szkoła w Polsce (koszt inwestycji wyniósł 36 mln zł, z czego na wyposażenie naukowo-techniczne przeznaczono 12 mln zł). Nowoczesne pracownie: automatyki zabezpieczenia ruchu kolejowego, teletransmisji i telekomunikacji – nie miały sobie równych w polskim szkolnictwie. Technikum Kolejowe stało się szkołą kształcącą w 9 specjalnościach i w 25 oddziałach, których liczba systematycznie wzrastała – do 32 w roku szkolnym 1973/1974. W tych latach zmieniły się przedmioty ogólne i zawodowe, podbudowę dla technikum stanowiła już 8-klasowa szkoła podstawowa. Nauka w technikum trwała 5 lat, z wyjątkiem specjalności ruch i przewozy kolejowe (4 lata).

W burzliwych dla kraju latach 1980–1983 praca w Technikum Kolejowym miała zwyczajny i spokojny przebieg, tzn. odbywały się codzienne zajęcia dydaktyczne, wiele uwagi poświęcano procesowi wychowawczemu, pielęgnowano wypracowane tradycje. Do końca 1998 roku Technikum Kolejowe podlegało resortowi Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej. Po reformie samorządowej, od 1 stycznia 1999 roku organem prowadzącym technikum (wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 1) jest Gmina Kraków. W roku szkolnym 2000/2001 do Technikum dołączyły dwie nowe placówki, tj. Gimnazjum nr 73 i Gimnazjum Nr 1 dla Dorosłych z klasami przysposabiającymi do pracy.

Od września 2002 roku tradycje "kolejówki" zaczęło przejmować Technikum Komunikacyjne, które kształci obecnie w następujących zawodach: technik telekomunikacji, technik elektronik, technik elektryk, technik mechanik, technik logistyk (od 1 września 2005 roku), technik informatyk (2006) oraz technik pojazdów samochodowych (2009). 21 listopada 2005 roku została podpisana umowa o współpracy ze szkołą węgierską Energettikkai Szakkozepiskola es Kollegium w Paks w ramach programu Leonardo da Vinci „Energia jądrowa i konwencjonalna – za i przeciw”. W maju 2006 roku absolwenci Technikum przystąpili do pierwszej „nowej matury”, natomiast w czerwcu tego samego roku – do pierwszego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w nowej formule.

Wśród absolwentów szkoły znajduje się m.in. Tadeusz Gawin, poseł na Sejm RP II kadencji.

Patron Szkoły

Patronem szkoły jest św. Rafał Kalinowski, patron oficerów i żołnierzy, orędownik w sprawach trudnych i beznadziejnych, uważany również za patrona sybiraków.

Zaangażowany był między innymi w pracy przy budowie linii kolejowej Kursk-Kijów-Odessa. W 1860 roku został przeniesiony do twierdzy w Brześciu nad Bugiem. Gdy w roku 1863 wybuchło powstanie, w poczuciu obowiązku wobec własnej ojczyzny, oddał się do dyspozycji tajnego Rządu Narodowego, który mianował go naczelnikiem Wydziału Wojny na Litwie.

Zawody

Oferowane kierunki kształcenia dla absolwentów gimnazjów:

  • Technik telekomunikacji
  • Technik informatyk
  • Technik elektronik
  • Technik logistyk
  • Technik mechatronik
  • Technik mechanik
  • Technik automatyk
  • Technik dróg i mostów
  • Technik pojazdów samochodowych
  • Technik elektroenergetyk transportu szynowego

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu