Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego [historia i autorzy]

Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego – polska grupa wyznaniowa wywodząca się z ruchu Badaczy Pisma Świętego, powstała na skutek wewnętrznych podziałów wśród Badaczy, po śmierci Charlesa Taze Russella w 1916 roku.

Spis treści

Historia w Polsce

Działalność Badaczy Pisma Świętego została zarejestrowana 20 maja 1913 roku na podstawie reskryptu Gubernatora Warszawy nr 2167/5. Rozporządzenie to zezwalało grupie badaczy spotykać się w mieszkaniu prywatnym Wincentego Kina. Była to filia, oddział Międzynarodowego Stowarzyszenia Badaczy Pisma Świętego, którego założycielem był Charles Taze Russell. Wśród pierwszych przedstawicieli „Towarzystwa” na Polskę byli W.S. Kołomyjski i Czesław Kasprzykowski. Po wizycie przedstawiciela z głównego biura w USA Wacława Wnorowskiego Kasprzykowski został usunięty z Towarzystwa w 1925 roku. Czesław Kasprzykowski założył oddzielną grupę badaczy pod nazwą „Grupa II”. W latach 1925-1935 nawiązał kontakt ze Laymen's Home Missionary Movement będąc w tym okresie przedstawicielem Paula S.L. Johnsona na Polskę. Po nieporozumieniach mających charakter finansowy i doktrynalny Kasprzykowski zerwał z „Epifanią” i założył oddzielną grupę nazywaną „Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego”.

Po II wojnie światowej nastąpiło uregulowanie stosunku prawnego na podstawie złożonego statutu w 1960 r. w Urzędzie do Spraw Wyznań. 22 stycznia 1990 Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Rejestrze kościołów i innych związków wyznaniowych MSWiA.

Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego w Polsce wydawało w latach 1958-1990 czasopismo Świt Królestwa Bożego i Wtórej Obecności Jezusa Chrystusa. W roku 1990 zmieniono tytuł na Biuletyn Stowarzyszenia Badaczy Pisma Świętego w Polsce. Po 1992 roku czasopismo to ma tytuł Nadzieja Królestwa i jest dwumiesięcznikiem wydawanym w nakładzie 250 egz.

W 1997 roku do Stowarzyszenia przyłączył się Związek Badaczy Biblii w RP.

Siedziba znajduje się na ul. Hetmańskiej 20/7 w Bydgoszczy.

Wierzenia

Podstawą wiary Stowarzyszenia jest Pismo Święte – Biblia. Członkowie Stowarzyszenia wierzą:

 • w jednego Boga Wiekuistego, stworzyciela wszechrzeczy, któremu na imię jest Jehowa;
 • w Jezusa Chrystusa, który złożył swoje życie jako okup za Adama, a w nim za cały rodzaj ludzki;
 • w moc Ducha Świętego, jako niewidzialną siłę dającą spłodzenie lub oświecenie, które jest nieodzowne w przyjęciu Prawdy Bożej;
 • że od 1874 r. Jezus jest obecny drugi raz na ziemi jako istota niewidzialna;
 • w wybór Kościoła, w liczbie 144 000 osób powołanych, wypróbowanych na ziemi; mają oni stanowić Mistyczne Ciało, czyli Oblubienicę Chrystusową, osiągając naturę Boskiej, nieśmiertelnej natury;
 • w ustanowienie Królestwa Bożego na ziemi i restytucyjną metodę naprawiania rodzaju ludzkiego, bez względu na rasę, język lub narodowość.

Najważniejszą doroczną uroczystością w Stowarzyszeniu jest Pamiątka Ostatniej Wieczerzy Jezusa Chrystusa oraz Jego Śmierci, obchodzona corocznie przy okazji Wielkanocy.

Struktura organizacyjna

Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego nie posiada zwierzchniej władzy ustawodawczej, wykonawczej i hierarchii duchownych. Nie ma podziału na duchownych i świeckich. Każdy ze zborów jest odrębną, autonomiczną jednostką, niezależną od centrali. Zarząd międzysoborowy pełni raczej rolę reprezentacyjną niż kierowniczą. Zbory same prowadzą działalność religijną, misyjną i duchową. Do usługi w zborach, wybierani są przez dane zbory starsi i diakoni. Stowarzyszenie cechuje pod względem zorganizowania kongregacjonalizm.

W 1986 ruch ten posiadał 6 domów modlitwy, 27 zborów, 50 starszych i diakonów oraz 436 wyznawców.

Według danych opublikowanych w 2008 roku Stowarzyszenie posiadało 251 wyznawców, z tego 36 starszych i diakonów oraz 15 zborów i 5 domów modlitwy.

Publikacje wydane przez Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego

 • książki
  • Człowiek grzechu' czyli Antychryst Objawiony 1930;
  • Co Kaznodzieja Russell Odpowiadał Na Zadawane Jemu Liczne Pytania 1947, 1989;
  • Boski plan wieków I tom "Wykładów Pisma Świętego" (wznowienie publikacji wydanej przez Badaczy Pisma Świętego w 1886) 1955.
 • czasopisma
  • Świt Królestwa Bożego i Wtórej Obecności Jezusa Chrystusa 1958–1990;
  • Biuletyn Stowarzyszenia Badaczy Pisma Świętego w Polsce 1990–1992;
  • Nadzieja Królestwa od 1992.
 • broszury

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu