Promieniowanie niejonizujące [historia i autorzy]

Promieniowanie niejonizujące to rodzaj promieniowania elektromagnetycznego (fali elektromagnetycznej), które nie wywołuje jonizacji (tzn. energia promieniowania jest zbyt mała do emisji elektronu z atomu lub cząsteczki) ośrodka, przez który przechodzi. Podział ten związany jest także z rodzajami oddziaływań na zdrowie ludzi i zwierząt w obszarze występowania tego rodzaju promieniowania.

Spis treści

Zakres promieniowania

Granica pomiędzy promieniowaniem jonizującym a niejonizującym przyjęta została na granicy widma światła widzialnego i ultrafioletu (zakres UV-A, długość fali 320-380 nanometrów). Czyli fala elektromagnetyczna o częstotliwości mniejszej od 8x1014 Hz, to promieniowanie niejonizujące, a o częstotliwości większej, to promieniowanie jonizujące.

Źródła promieniowania

Źródła promieniowania niejonizującego z uwagi na ich rodzaje dzieli się na naturalne i sztuczne źródła pól elektromagnetycznych.

Źródła naturalne

Najważniejszymi naturalnymi źródłami fal elektromagnetycznych są takie zjawiska jak:

 • promieniowanie termiczne ciał na Ziemi,
 • promieniowanie słoneczne,
 • naturalne zmiany pola magnetycznego np. ziemskiego pola magnetycznego,
 • naturalne zmiany pola elektrycznego np. wyładowania atmosferyczne,
 • fale radiowe pochodzenia pozaziemskiego, nie pochłonięte przez atmosferę.

Źródła sztuczne

Podstawowe sztuczne źródła promieniowania elektromagnetycznego niejonizującego to:

 • elektroenergetyczne linie napowietrzne wysokiego napięcia,
 • stacje radiowe i telewizyjne,
 • łączność radiowa, w tym CB radio, radiotelefony i telefonia komórkowa,
 • stacje radiolokacyjne i radionawigacyjne,
 • stacje transformatorowe,
 • sprzęt gospodarstwa domowego i powszechnego użytku oraz instalacje elektryczne.

Przepisy

W Polsce obowiązuje, dość rygorystyczne w stosunku do innych krajów, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów, które wyróżnia wartości graniczne dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz dla pozostałych miejsc dostępnych dla ludności. Są one zależne od częstotliwości i rodzaju pracy źródeł.

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu