Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą [historia i autorzy]

Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą (PTWM) – ogólnopolskie stowarzyszenie, będące organizacją pozarządową posiadającą od 2004 roku także status organizacji pożytku publicznego.

W roku 1985 powstała idea powołania pierwszego w Polsce stowarzyszenia, które pomagałoby chorym na mukowiscydozę. Inicjatorem działań był prof. Jan Rudnik, dyrektor Oddziału Terenowego Instytutu Matki i Dziecka w Rabce-Zdroju. 4 marca 1987 roku Urząd Wojewódzki w Nowym Sączu wpisał do rejestru stowarzyszeń i związków "Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą".

Towarzystwo ma siedzibę w Rabce-Zdroju, przy Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc.

PTWM uczestniczy w pracach Światowego i Europejskiego Towarzystwa Mukowiscydozy, jest członkiem wspierającym Polskiego Towarzystwa Mukowiscydozy.

Cele statutowe

  1. wszechstronne działanie na rzecz osób chorych na mukowiscydozę oraz ich rodzin;
  2. poprawa jakości życia chorych na mukowiscydozę;
  3. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych chorych na mukowiscydozę;
  4. poprawa opieki zdrowotnej nad chorymi na mukowiscydozę, w szczególności współdziałanie ze służbą zdrowia w rozbudowie sieci właściwych placówek zdrowotnych;
  5. ochrona i promocja zdrowia chorych na mukowiscydozę;
  6. podnoszenie wiedzy na temat mukowiscydozy, w szczególności na temat sposobów jej leczenia i rehabilitacji chorych;
  7. wsparcie badań naukowych i edukacji w zakresie mukowiscydozy;
  8. pomoc społeczna chorym na mukowiscydozę, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
  9. promocja i aktywizacja zatrudnienia chorych na mukowiscydozę;
  10. wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych tworzonych przez chorych na mukowiscydozę i ich rodzin.

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu