Moc znamionowa [historia i autorzy]

Moc znamionowa (ang. nominal power) - jest to wartość znamionowa mocy, przy której urządzenie pracuje prawidłowo i zgodnie z normami lub zaleceniami producenta. Wartość ta zazwyczaj podawana jest na tabliczce znamionowej na obudowie urządzenia razem z innymi parametrami istotnymi dla pracy danego urządzenia. Zazwyczaj oznaczana jest symbolem PN i podawana w watach (W) lub koniach mechanicznych (KM).

Moc znamionowa rezystora

Moc znamionowa rezystora jest to największa dopuszczalna moc wydzielana na rezystorze przy pracy ciągłej przy temperaturze otoczenia mniejszej niż +70 °C (dla niektórych typów +40 °C).

Wartości mocy znamionowej są znormalizowane. Odpowiedni szereg posiada następujące wartości - 0,125; 0,25; 0,5; 1; 2 W itd.

Moc znamionowa zasilacza

Moc znamionowa zasilacza jest to moc, którą zasilacz może dostarczać w sposób ciągły przy jednoczesnym zachowaniu pełnej wydajności i wszystkich parametrów zawartych w katalogu i dopuszczeniach bez przekroczenia dopuszczalnej temperatury.

Moc znamionowa silnika

Moc znamionowa silnika jest to moc użyteczna, wydawana na wale silnika. W przypadku silników elektrycznych zaprojektowanych do pracy dorywczej lub przerywanej określa się kilka różnych wielkości mocy znamionowych - zależnie od przyjętego cyklu pracy i cyklu postoju silnika. Dla silników elektrycznych wyróżnia się także moc czynną znamionową pobieraną, w przypadku silników trójfazowych wyrażaną wzorem:

gdzie: P1N - moc czynna, U1N - napięcie, I1N - natężenie prądu, - kąt przesunięcia fazowego pomiędzy napięciem i prądem,

oraz moc na wale, wynoszącą:

gdzie: η - sprawność silnika, PMN - moc mechniczna na wale, ωn - prędkość kątowa znamionowa [rad/s]; ω= π nn/30; nn - prędkość obrotowa znamionowa[obr/min]

Moc mechniczna na wale silnika jest wyrażona w kilowatach [kW] i powinna się znajdować na tabliczce znamionowej.
W krajach anglosaskich zamiast kilwatów używane są konie mechaniczne [HP] tzw. ang. "imperial" i są czasem oznaczane indeksem "i" - czyli: HP i.

Relacja między jednostką konia mechanicznego umieszczonego na tabliczce zanamionowej silnika elektrycznego a kilowatem jest następująca:

Należy zwócić uwagę, że konie mechaniczne na taliczkach zanamionowych silników nie są koniami mechanicznymi metrycznymi, używanymi w Europie do określania mocy urządzeń mechanicznych (np. mocy silników spalinowych). Koń mechaniczny metryczny jest oznaczany w Europie jako [KM], natomiast Amerykanie opisują go często jako HPm.

Relacja między koniem mechanicznym metrycznym a kilowatem jest następująca:

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu