Lech Witkowski [historia i autorzy]

Lech Witkowski (ur. 1 sierpnia 1951 w Olsztynie) – polski profesor filozofii edukacji, filozofii kultury i epistemologii. Dyrektor Centrum Studiów Zaawansowanych i Badań Naukowych przy Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy. Brat Zbigniewa Witkowskiego.

Spis treści

Biografia

W 1969 roku ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Kopernika w Toruniu. Następnie podjął studia matematyczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, które ukończył w roku 1974, jako student "Primus inter pares" z 1973 roku. Sześć lat później doktoryzował się na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie pracą pt. Teoria poznania we współczesnym racjonalizmie (na przykładzie koncepcji Ferdynanda Gonsetha). W 1990 roku, na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uzyskał habilitację za rozprawę zatytułowaną Tożsamość i zmiana. Wstęp do epistem. analizy kontekstów edukacyjnych. Tytuł profesora otrzymał w 1998 roku. Po odejściu z UMK, pracował na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W jego procedurze habilitacyjnej pozytywnie występowali m.in.: Aleksandra Jasińska-Kania, Jerzy Kmita i Marek Siemek. Przez wiele lat utrzymywał kontakty naukowe z filozofami w Szwajcarii i we Włoszech, z pedagogami w USA i Kanadzie. Bywa recenzentem projektów badawczych w konkursach na granty ministerialne oraz sukcesywnie bierze udział gremiach jurorskich z filozofii. W latach 1980 i 1981 próba reformy systemu partyjnego pod postacią tzw. struktur poziomych w PZPR sfinalizowała się internowaniem i odsunięciem od nauczania Lecha Witkowskiego na rok, pod naciskiem służby bezpieczeństwa.

Jest członkiem: Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Odbywał staże naukowe na Uniwersytetach w Mediolanie (1985) i w Perugii (1987). Na UMK pracował w latach 1974-2000. Pełnił funkcję dziekana Wydziału Humanistycznego w latach 1993-1996. Był kierownikiem Zakładu Filozofii Współczesnej w latach 1992-2000. Natomiast w latach 2007-2012 był pracownikiem Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Obecnie związany jest z Akademią Pomorską w Słupsku oraz z Kujawsko-Pomorską Szkołą Wyższą w Bydgoszczy w której jest dyrektorem Centrum Studiów Zaawansowanych i Badań Naukowych.

Odznaczenia

 • Nagroda Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki (1981)
 • Nagroda Ministerstwa Edukacji Narodowej (1993)
 • Nagroda Wydziału I Nauk Społecznych PAN im. Władysława Spasowskiego w dziedzinie pedagogiki (2009)
 • Książka Roku 2010 oraz nominacja do Nagrody im. Jana Długosza na Targach Książki w Krakowie
 • Mistrz Pedagogii (2013)

Prace badawcze

 • Filozofia edukacji w przestrzeni współczesnej humanistyki jako pole refleksji i rekonstrukcji pedagogicznych i kulturoznawczych (2001-2003) – dzięki tej pracy naukowej tworzonej na Uniwersytecie Jagiellońskim powstały: "Dwoistość w pedagogice Bogdana Suchodolskiego", Wyd. WiT-Graf, Toruń 2001 oraz złożono do druku książkę "Między pedagogiką, filozofią i kulturą. Lektury, kategorie i postaci humanistyczne", w Wydawnictwie Badań Edukacyjnych, Warszawa, złożono do druku książkę "Wstęp do słownika pedagogicznego nowej generacji. Minimum" w Wydawnictwie Adam Marszałek, Toruń.
 • Postnowoczesność jako kontekst badań i działań edukacyjnych - ten program badawczy zaowocował tzw. "tryptykiem edukacyjnym" w zebranych trzech tomach esejów a mianowicie: tomu I "Edukacja wobec sporów o (po)nowoczesność"(sfinansowana ze środków MEN, IBE, UJ, UKW); tomu II "Edukacja i humanistyka. Nowe (kon)teksty dla nowoczesnych nauczycieli" (sfinansowana przez KBN, IBE, UJ, UKW) a także tomu III "Między pedagogiką, filozofią i kulturą. Studia, eseje, szkice" – Wyd. Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2007.
 • Perspektywa kultury symbolicznej jako źródło humanistycznej strategii dla teorii i praktyki pedagogicznej (krytyka i próba rewitalizacji wybranych kontekstów) – w ramach tego programu badawczego realizowanego na UKW w Bydgoszczy (2007-2010) powstała książka: "Wyzwania autorytetu w praktyce społecznej i kulturze symbolicznej" – Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2009 która została Książką Roku 2010.
 • Perspektywa kultury symbolicznej dla pedagogiki z analizą dominującego poziomu recepcji tradycji dyscypliny i humanistyki (2011-2013) – w ramach realizacji tego programu powstały książki: "Historie autorytetu wobec kultury i edukacji" – Wyd. Impuls, Kraków 2011 oraz "Przełom dwoistości w pedagogice polskiej" – Wyd. Impuls, Kraków 2013.

Analiza prac badawczych

 • "Rozprawa z autorytetem", Medytacje Filozoficzne w Łazienkach 2013-2014
 • "Na dłuższą metę władza rozmija się z autorytetem, bo sama go nie szanuje, nie potrzebuje i nie ma", Portal Księgarski
 • "Złoty róg w czarnym kolorze", Edukacja i Dialog
 • "Impulsy edukacji", wywiad z profesorem, Impuls
 • "Szkoła lunatyków czy poławiaczy pereł", Nowe Horyzonty Edukacji

Wybrane publikacje

 • Filozofia nauki Ferdynanda Gonsetha : (na tle problemów współczesnego racjonalizmu) – Toruń : Wyd. UMK, 1983.
 • Hipoteza przewrotu Mertonowskiego – Toruń : UMK, 1997.
 • Uniwersalizm pogranicza. O semiotyce kultury Michała Bachtina w kontekście edukacji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń (II wyd., nagroda MEN), 1999.
 • Rozwój i tożsamość w cyklu życia. Studium koncepcji Erika H. Eriksona, Wyd. Wit-Graf, Toruń 2000.
 • W stronę pedagogiki integralnej : peregrynacje humanistyczne / Monika Jaworska-Witkowska, Lech Witkowski – Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2007.
 • Ku integralności edukacji i humanistyki II. Odpowiedź na Księgę jubileuszową, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.
 • Edukacja i sfera publiczna : idee i doświadczenia pedagogiki radykalnej / Henry A. Giroux, Lech Witkowski ; przedm. Zbigniew Kwieciński ; posł. Tomasz Szkudlarek ; aneks: Zbyszko Melosik, Bogusław Śliwerski ; [tł.: Monika Jaworska-Witkowska et al.]. – Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010.
 • Tożsamość i zmiana. Epistemologia i rozwojowe profile w edukacji, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2010.
 • Przeżycie – przebudzenie – przemiana : inicjacyjne dynamizmy egzystencji ludzkiej w prozie Hermanna Hessego : (tropy i kategorie pedagogiczne). [T. 1] / Monika Jaworska-Witkowska, Lech Witkowski. – Wyd. 2. popr. – Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych, Łódź 2010.
 • Niewidzialne środowisko. Pedagogika kompletna Heleny Radlińskiej jako krytyczna ekologia umysłu, idei i wychowania. O miejscu pedagogiki w przełomie dwoistości w humanistyce, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2014.

Przypisy

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu