Księgi Machabejskie [historia i autorzy]

Księgi Machabejskie – księgi związane bądź przypisywane Machabeuszom, przywódcom żydowskiego powstania przeciwko dynastii Seleucydów.

Najczęściej termin ten jest odnoszony do wtórnokanonicznych (dla protestantów apokryficznych) ksiąg Starego Testamentu:

  • 1 Księga Machabejska, napisana w języku hebrajskim ale zachowana w greckim przekładzie, relacjonuje historię Machabeuszy od 175 do 134 roku p.n.e.
  • 2 Księga Machabejska, napisana w języku greckim, odnosi się do roku 161 p.n.e., dotyczy Judy Machabeusza.

Do ksiąg tych wliczane są również dwa późniejsze dzieła, obecne w wielu rękopisach Septuaginty:

  • 3 Księga Machabejska, napisana w języku greckim, dotyczy prześladowania Żydów w Egipcie w III wieku p.n.e., niezwiązana z Machabeuszami; kanoniczna dla prawosławnych.
  • 4 Księga Machabejska, filozoficzny dyskurs, napisany w języku greckim.

Księgami Machabejskimi nazywane są również:

  • 5 Księga Machabejska, napisana w języku greckim, tytuł ten nosi też syryjski przekład VI księgi Wojny żydowskiej Flawiusza.
  • 6 Księga Machabejska, syryjski poemat, prawdopodobnie korzystający z tego samego źródła co 4 Machabejska.
  • 7 Księga Machabejska, syryjskie dzieło.
  • 8 Księga Machabejska, dotyczy rewolty przeciwko Seleucydom, w oparciu o syryjskie źródła.

Również trzy etiopskie Księgi Mekabiego noszą ten tytuł, ale tematyka tych ksiąg dotyczy innych zagadnień.

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu