Krajowe Biuro Wyborcze [historia i autorzy]

Krajowe Biuro Wyborcze (KBW) – urząd zapewniający obsługę Państwowej Komisji Wyborczej (PKW), komisarzy wyborczych oraz innych organów wyborczych w zakresie określonym w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy oraz innych ustawach.

Siedziba Krajowego Biura Wyborczego znajduje się w zespole budynków Kancelarii Prezydenta przy ul. Wiejskiej 10 w Warszawie, w bezpośrednim sąsiedztwie Sejmu i Senatu.

Spis treści

Zadania, władze i struktura

Krajowe Biuro Wyborcze pełni rolę aparatu pomocniczego organów administracji wyborczej w Polsce. Podstawę prawną funkcjonowania KBW stanowią art. 187–191 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy.

Do zadań KBW należy zapewnienie warunków organizacyjno-administracyjnych, finansowych i technicznych, związanych z organizacją i przeprowadzaniem wyborów i referendów. W tym celu Biuro współdziała z właściwymi organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego. KBW m.in. wykonuje w imieniu PKW nałożony na Komisję przez Kodeks wyborczy (art. 162 ust. 2) obowiązek zapewnienia oprogramowania komputerowego niezbędnego do ustalania wyników głosowania, sporządzania protokołów, sprawdzania pod względem zgodności arytmetycznej poprawności ustalenia wyników głosowania w obwodzie oraz ustalania wyników wyborów.

Organizację Krajowego Biura Wyborczego, zakres jego działania i właściwość terytorialną jednostek organizacyjnych Biura określa statut nadany mu przez Państwową Komisję Wyborczą na wniosek Szefa KBW. Nadawanie statutu przez PKW ma zapewnić niezależność KBW od innych organów państwowych. Statut został nadany w marcu 2011.

Szef i pracownicy Krajowego Biura Wyborczego nie mogą należeć do partii politycznych ani prowadzić działalności politycznej (art. 188 ust. 5 kodeksu), co ma zagwarantować neutralność polityczną KBW.

Szef Krajowego Biura Wyborczego

Pracami Krajowego Biura Wyborczego kieruje Szef Krajowego Biura Wyborczego przy pomocy zastępcy. Szef Krajowego Biura Wyborczego jest organem wykonawczym Państwowej Komisji Wyborczej. Jest on powoływany i odwoływany przez PKW na wniosek jej przewodniczącego. Głosowanie dotyczące powołania Szefa KBW jest jawne.

Szef Krajowego Biura Wyborczego pełni z urzędu funkcję sekretarza Państwowej Komisji Wyborczej i uczestniczy w jej posiedzeniach z głosem doradczym. Odpowiada za swoją działalność przed PKW. Jego wynagrodzenie odpowiada wysokości wynagrodzenia sekretarza stanu.

Funkcję zastępcy Szef Krajowego Biura Wyborczego pełni z urzędu Dyrektor Zespołu Prawnego i Organizacji Wyborów KBW.

Szefowie KBW

  • Kazimierz Czaplicki (1991–2014)
  • Beata Tokaj (od 23 stycznia 2015, od 2 grudnia 2014 p.o.)

Struktura

Jednostkami organizacyjnymi KBW są 4 zespoły i 49 delegatur. Są to:

  • Zespół Prawny i Organizacji Wyborów
  • Zespół Kontroli Finansowania Partii Politycznych i Kampanii Wyborczych
  • Zespół Finansowy
  • Zespół Prezydialny

Delegatury KBW znajdują się w 49 miastach będącymi w latach 1975–1998 stolicami województw.

Krytyka działalności KBW

W 2003 podczas kontroli Krajowego Biura Wyborczego w zakresie wykorzystania pieniędzy publicznych na obsługę informatyczną wyborów samorządowych Najwyższa Izba Kontroli (NIK) stwierdziła liczne nieprawidłowości i błędy popełnione w fazie planowania oraz organizacji i zarządzania projektem informatycznym, jego finansowania, tworzenia oprogramowania oraz konfiguracji systemu informatycznego.

W listopadzie 2014 w związku z nieprawidłowym działaniem systemu informatycznego podczas I tury wyborów samorządowych nastąpiło blisko tygodniowe opóźnienie w podaniu oficjalnych wyników głosowania. W rezultacie Szef Krajowego Biura Wyborczego Kazimierz Czaplicki podał się do dymisji, a NIK rozpoczęła w KBW kolejną kontrolę, której celem miało być ustalenie, czy pracownicy Biura budowali system informatyczny w sposób zgodny z prawem, rzetelny, celowy i gospodarny. Wyniki kontroli były również krytyczne wobec KBW.

Budżet, zatrudnienie i wynagrodzenia

Wydatki i dochody Krajowego Biura Wyborczego są realizowane w części 11 budżetu państwa.

W 2013 wydatki Biura wyniosły 52,1 mln zł. Przeciętne zatrudnienie w KBW w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 381 osób, a średnie miesięczne wynagrodzenie brutto 5296 zł.

W ustawie budżetowej na 2014 wydatki Krajowego Biura Wyborczego zaplanowano w wysokości 49 mln zł.

Środki w części 11 budżetu państwa dotyczą wyłącznie bieżącej działalności Krajowego Biura Wyborczego. Środki na finansowanie zadań dotyczących przygotowania i przeprowadzenia wyborów oraz referendów znajdują się w części 83 – Rezerwy celowe. Ich dysponentem jest Szef Krajowego Biura Wyborczego.

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu