Kapitał własny [historia i autorzy]

Kapitał własny stanowi wartościowy odpowiednik składników majątku, do których danej jednostce przysługuje prawo własności. Wniesione zostały one do przedsiębiorstwa przez założycieli (właścicieli), którzy tym samym nabyli prawo do uczestniczenia w podziale zysku, oraz do zwrotu kapitału w razie likwidacji przedsiębiorstwa. Składniki te mogą również pochodzić z przeznaczenia części wygospodarowanego zysku na cele rozwojowe. Mogą mieć postać rzeczową lub pieniężną. Kapitały własne występują w różnej postaci w zależności od formy organizacyjno - prawnej jednostki gospodarczej.

Spis treści

Podział

Kapitały własne dzielimy na:

 • kapitały powierzone - reprezentują wkład finansowy właściciela jednostki gospodarującej.
 • kapitały samofinansowania - powstają z osiągniętego zysku zatrzymanego w jednostce bądź innych źródeł charakterystycznych dla danej działalności.

W sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw kapitały własne obejmują:

 • kapitał podstawowy
 • kapitał zapasowy
 • kapitał rezerwowy
 • kapitał z aktualizacji wyceny
 • niepodzielony zysk lub niepokrytą stratę z roku obrotowego i lat ubiegłych

W poszczególnych rodzajach przedsiębiorstw ich pochodzenie i nazwy przedstawiają się następująco:

Przedsiębiorstwa państwowe

 • fundusz założycielski – stanowi równowartość środków wniesionych przez państwo.
 • fundusz przedsiębiorstwa - stanowi równowartość majątku wygospodarowanego przez przedsiębiorstwo w toku jego działalności.

Spółdzielnie

 • fundusz udziałowy – stanowi równowartość udziałów wniesionych do spółdzielni przez jej członków.
 • fundusz zasobowy - stanowi równowartość wkładów wniesionych przez członków w formie wpisowego oraz równowartość środków wygospodarowanych przez spółdzielnie.

Spółki akcyjne i spółki z o.o.

 • kapitał zakładowy - stanowi równowartość wyemitowanych akcji (wg ich wartości nominalnej) lub wniesionych udziałów.
 • kapitał zapasowy – jest tworzony m.in. z wygospodarowanego zysku z przeznaczeniem na pokrycie ewentualnych strat spółki w przyszłych okresach.
 • kapitał rezerwowy - jest tworzony z wygospodarowanego zysku z przeznaczeniem na rozwój spółki.

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu