Instytut Wymiaru Sprawiedliwości [historia i autorzy]

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości – polska placówka naukowa (jednostka budżetowa) z siedzibą w Warszawie, której celem są działania na rzecz harmonizacji prawa polskiego z międzynarodowymi standardami prawnymi, w tym zwłaszcza z wymogami normatywnymi Unii Europejskiej.

Spis treści

Historia

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości został założony w 1990 roku jako jednostka badawczo-rozwojowa. Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 marca 2009 roku Instytut został przekształcony w jednostkę budżetową. W 2012 roku utrzymanie Instytutu kosztowało ok. 3,3 mln zł rocznie.

Zadania

Instytut zajmuje się wieloma zagadnieniami prawnymi. Są to:

Zagadnienia ogólne wymiaru sprawiedliwości:

 • Dostosowywanie norm prawa polskiego do europejskich standardów prawnych
 • Monitorowanie bezpośredniego stosowania ratyfikowanych umów międzynarodowych zgodnie z art. 87 Konstytucji RP i zobowiązaniami międzynarodowymi Polski.
 • Przygotowywanie opinii do wybranych aktów prawnych dla Ministerstwa Sprawiedliwości.
 • Analizowanie praktyki funkcjonowania nowych instytucji kodeksowych z dziedziny prawa cywilnego i karnego.
 • Analizowanie funkcjonowania organów wymiaru sprawiedliwości; monitorowanie zakresu i uwarunkowań przewlekłości postępowań w sprawach cywilnych, karnych i gospodarczych.

Problematyka przestępczości:

 • Monitorowanie i analizowanie nasilenia, struktury oraz dynamiki przestępczości w Polsce na potrzeby organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.
 • Monitorowanie rozmiarów i tendencji przestępczości nierejestrowanej oraz szacowanie poziomu „ciemnej liczby” przestępstw w Polsce.
 • Gromadzenie oraz publikowanie porównawczych danych statystycznych dotyczących przestępstw stwierdzonych, sprawców przestępstw, zbiorowości osadzonych, zbiorowości osadzonych w jednostkach penitencjarnych oraz głównych kierunków polityki kryminalnej.
 • Regularna analiza i ocena polityki karnej i penitencjarnej stosowanej przez organy wymiaru sprawiedliwości wobec sprawców przestępstw.
 • Stałe badania z dziedziny:
  • funkcjonowania instytucji prawnych w praktyce prokuratorsko-sądowej;
  • działania organów wymiaru sprawiedliwości;
  • wykonywania kary pozbawienia wolności oraz alternatywnych środków karnych.

Problematyka związana z prawem cywilnym i rodzinnym:

 • Monitorowanie i opracowywanie wyników analiz orzecznictwa sądowego dotyczącego rodziny i małżeńskich stosunków majątkowych.
 • Analizowanie prawomocnie zakończonych postępowań sądowych w sprawach gospodarczych, m.in. upadłości przedsiębiorstw, bankowych tytułów wykonawczych, funkcjonowania spółek, problematyki egzekucji sądowej; przedstawianie wniosków w przedmiocie funkcjonowania prawa na tle powyższych analiz.
 • Analizowanie prawomocnie zakończonych postępowań sądowych w sprawach ochrony praw pacjenta.
 • Opracowania analityczne dotyczące nowych regulacji prawnych, w tym prawa spółek handlowych, prawa energetycznego, przepisów dotyczących ochrony konsumentów oraz innych zmian wprowadzonych w Kodeksie cywilnym.

Struktura

Sekcje

Instytut dzieli się na trzy sekcje:

 • Sekcja Prawa Cywilnego
 • Sekcja Prawa Karnego i Kryminologii
 • Sekcja Analiz Statystycznych i Realizacji Badań

Kierownictwo

Dyrektorem Instytutu jest prof. Andrzej Siemaszko, a przewodniczącym Rady Naukowej prof. Marek Mozgawa. Członkami Rady jest wielu wybitnych prawników, m.in. prof. Marek Safjan i dr hab. Maciej Szpunar. W przeszłości byli tam także prof. Tadeusz Ereciński, prof. Lech Paprzycki, prof. Eleonora Zielińska i prof. Adam Zieliński.

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Powiązane artykuły

Kategorie dla tego artykułu