Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej [historia i autorzy]

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (ang. Official Journal of the European Union, O.J. EU), do wejścia w życie traktatu nicejskiego pod nazwą Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich, wydawany przez Urząd Oficjalnych Publikacji w Luksemburgu w trzech seriach:

 • Seria L (od leges - przepisy prawa) - zawiera akty prawne, umowy międzynarodowe zawierane przez Wspólnoty, państwa członkowskie oraz ważniejsze decyzje i uchwały organów wspólnotowych. Wydawana od 1952 r.
 • Seria C (od communications - komunikaty) - zawiera projekty aktów prawnych Komisji Europejskiej, pisemne zapytania Parlamentu Europejskiego do Rady Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej wraz z odpowiedziami, skrócone protokoły posiedzeń i stanowiska Parlamentu Europejskiego, stanowiska Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. Wydawana od 1968 r. Ukazuje się również osobna Seria C E wyłącznie w wersji elektronicznej, zawiera akty przygotowywane w procesie legislacyjnym.
 • Seria S (od supplement - suplement) - zawiera zamówienia będące przedmiotem publicznego przetargu na terenie Wspólnot. Wydawana od 1978 r.

Dziennik wydawany jest co do zasady we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej (z przejściowym wyjątkiem dla języka maltańskiego). Wraz z przystępowaniem do Unii nowych państw ukazują się również Wydania Specjalne Dziennika Urzędowego, w głównym języku urzędowym danego państwa. Zawierają one zbiór wszystkich przetłumaczonych aktów prawnych Unii obowiązujących w chwili przystąpienia. Polskie Wydanie Specjalne zostało ukończone w 2006 r.

Obecnie Dziennik Urzędowy UE w wersji papierowej - ukazuje się w miarę potrzeb (praktycznie codziennie), na płytach CD-ROM - wysyłany jest co miesiąc, a w Internecie - aktualizowany jest codziennie rano. Teksty prawne można wyszukiwać i przeglądać w portalu EUR-Lex [2], natomiast od 2006 r. zamówienia publiczne ogłaszane są w osobnej bazie danych TED [3].

Wersji papierowej (drukowanej) Dziennika Urzędowego przysługuje tzw. domniemanie autentyczności. Dotyczy to także tekstów publikowanych w Dzienniku Urzędowym - Wydaniu Specjalnym. Domniemaniem nie są objęte teksty prawne opublikowane w portalu EUR-Lex.

Wersję papierową oraz CD-ROM można zakupić bądź nieodpłatnie przeglądać w Ośrodkach Badań i Dokumentacji Europejskiej, w urzędach wojewódzkich oraz w niektórych bibliotekach. Dostęp do wersji internetowej od 2004 r. jest całodobowy i całkowicie nieodpłatny.

Powoływanie się na źródło

Przy powoływaniu się na akty prawne opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej należy przytoczyć pełną nazwę aktu prawnego wraz z datą jego uchwalenia oraz jego numerem, a następnie po przecinku lub ewentualnie w nawiasie podać miejsce publikacji w następujący sposób:

 1. skrót: "Dz. Urz. UE" lub dla aktów opublikowanych przed 1 lutego 2003 r.: "Dz. Urz. WE"
 2. dużą literę oznaczająca serię, czyli: L, C lub S
 3. numer pod którym akt jest opublikowany: XXX lub "Nr XXX"
 4. datę ukazania się Dziennika Urzędowego w postaci: "z XX.XX.XXX" lub "z XX miesiąc słownie XXXX r."
 5. opcjonalnie numer lub numery stron: "s. XX-XX"
 6. dla aktów opublikowanych przed dniem 1 maja 2004 r. (o ile w tym dniu obowiązywały) - także miejsce publikacji w Polskim Wydaniu Specjalnym Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, na które składa się:
  1. nazwa "Polskie Wydanie Specjalne 2004" lub "PL.ES" (drugi skrót stosowany tylko w EUR-Lex)
  2. oznaczenie rozdziału i tomu (według kategorii tematycznych): "rozdz. XX, tom XX"
  3. numer strony w Wydaniu Specjalnym: "s. XXX"

Przykładowy zapis europejskiego aktu prawnego wraz ze wskazaniem źródła:

 • Rozporządzenie Rady Nr 2157/2001/WE z 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki akcyjnej, Dz. Urz. UE L 294 z 10.11.2001, PL.ES rozdz. 06, t. 04, s. 251
 • Rozporządzenie Rady Nr 2157/2001/WE z 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki akcyjnej (Dz. Urz. UE L 294 z 10 listopada 2001 r., Polskie Wydanie Specjalne 2004, rozdz. 06, t. 04, s. 251)

Skrót "Dz. U." jest zarezerwowany w Polsce dla Dziennika Ustaw i nie należy określać nim Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Aczkolwiek sam Dziennik UE w publikowanych w nim tekstach zamiast "Dz. Urz. UE" zawsze stosuje skrót "Dz. U." lub "Dz.U." (tj. bez spacji).

Posiadając sam numer aktu prawnego, datę jego wydania, datę jego publikacji albo sam numer Dziennika Urzędowego UE, zawsze można ustalić pozostałe elementy poprzez portal EUR-Lex.

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu