Dział administracji rządowej [historia i autorzy]

Dział administracji rządowej – pojęcie wprowadzone art. 149 Konstytucji RP i dookreślone ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (), mające na celu umożliwienie Prezesowi Rady Ministrów elastycznego kształtowania liczby i kompetencji członków Rady Ministrów, a co za tym idzie, wzmocnienie pozycji premiera w rządzie. Ograniczeniem jest ustawowy wymóg, by działami: budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe kierował ten sam minister. Od początku 2010 r. jednemu ministrowi powierza się również działy: członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej i sprawy zagraniczne.

Ustawa weszła w życie 1 kwietnia 1999 r. i od tego czasu była wielokrotnie nowelizowana. Początkowo kwestie przyporządkowania działów poszczególnym ministrom regulowały przepisy przejściowe. Faktyczne wprowadzenie ustawy nastąpiło w okresie październik–grudzień 1999 r., gdy wydane zostały rozporządzenia rządu w sprawie utworzenia ministerstw oraz rozporządzenia premiera określające szczegółowy zakres działania ministrów właściwych do spraw danego działu.

Spis treści

Aktualne działy

administracja publiczna

Od 18 października 1999 r. działem (utworzonym 1 kwietnia 1999 r.) kieruje minister obsługiwany przez:

 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (do 18 listopada 2011 r.)
 • Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo

Dział utworzono 1 stycznia 2013 r., kieruje nim minister obsługiwany przez:

 • Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (do 27 listopada 2013 r.)
 • Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

budżet

Od 3 grudnia 1999 r. działem (utworzonym 1 kwietnia 1999 r.) kieruje minister obsługiwany przez:

 • Ministerstwo Finansów

członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

Dział utworzono 1 stycznia 2010 r., kieruje nim minister obsługiwany przez:

 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych

finanse publiczne

Od 3 grudnia 1999 r. działem (utworzonym 1 kwietnia 1999 r.) kieruje minister obsługiwany przez:

 • Ministerstwo Finansów

gospodarka

Od 3 grudnia 1999 r. działem (utworzonym 1 kwietnia 1999 r.) kieruje minister obsługiwany przez:

 • Ministerstwo Gospodarki (do 8 stycznia 2003 r.)
 • Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (do 4 maja 2004 r.)
 • Ministerstwo Gospodarki i Pracy (do 31 października 2005 r.)
 • Ministerstwo Gospodarki

gospodarka morska

Od 3 grudnia 1999 r. działem (utworzonym 1 kwietnia 1999 r.) kieruje minister obsługiwany przez:

 • Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej (do 23 października 2001 r.)
 • Ministerstwo Infrastruktury (do 31 października 2005 r.)
 • Ministerstwo Transportu i Budownictwa (do 5 maja 2006 r.)
 • Ministerstwo Gospodarki Morskiej (do 16 listopada 2007 r.)
 • Ministerstwo Infrastruktury (do 18 listopada 2011 r.)
 • Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (do 27 listopada 2013 r.)
 • Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

gospodarka wodna

Od 10 listopada 1999 r. działem (utworzonym 1 kwietnia 1999 r.) kieruje minister obsługiwany przez:

 • Ministerstwo Środowiska

informatyzacja

Dział utworzono 1 lipca 2002 r., kieruje nim minister (na podstawie odrębnych przepisów pełniący do 5 lutego 2005 r. funkcję Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych) obsługiwany przez:

 • Urząd Komitetu Badań Naukowych (do 1 kwietnia 2003 r.)
 • Ministerstwo Nauki i Informatyzacji (do 31 października 2005 r.)
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (do 18 listopada 2011 r.)
 • Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

instytucje finansowe

Od 3 grudnia 1999 r. działem (utworzonym 1 kwietnia 1999 r.) kieruje minister obsługiwany przez:

 • Ministerstwo Finansów

kultura fizyczna

Dział utworzono 16 października 2010 r., kieruje nim minister obsługiwany przez:

 • Ministerstwo Sportu i Turystyki

kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Od 10 listopada 1999 r. działem (utworzonym 10 września 1999 r.) kieruje minister obsługiwany przez:

 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (do 23 października 2001 r.)
 • Ministerstwo Kultury (do 31 października 2005 r.)
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

łączność

Od 3 grudnia 1999 r. działem (utworzonym 1 kwietnia 1999 r.) kieruje minister obsługiwany przez:

 • Ministerstwo Łączności (do 25 lipca 2001 r.)
 • Ministerstwo Gospodarki (do 23 października 2001 r.)
 • Ministerstwo Infrastruktury (do 31 października 2005 r.)
 • Ministerstwo Transportu i Budownictwa (do 5 maja 2006 r.)
 • Ministerstwo Transportu (do 16 listopada 2007 r.)
 • Ministerstwo Infrastruktury (do 18 listopada 2011 r.)
 • Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

nauka

Od 10 listopada 1999 r. działem (utworzonym 1 kwietnia 1999 r.) kieruje minister (na podstawie odrębnych przepisów pełniący do 5 lutego 2005 r. funkcję Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych) obsługiwany przez:

 • Urząd Komitetu Badań Naukowych (do 1 kwietnia 2003 r.)
 • Ministerstwo Nauki i Informatyzacji (do 31 października 2005 r.)
 • Ministerstwo Edukacji i Nauki (do 5 maja 2006 r.)
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

obrona narodowa

Na podstawie odrębnych przepisów działem (utworzonym 1 kwietnia 1999 r.) kieruje minister obsługiwany przez:

 • Ministerstwo Obrony Narodowej

środowisko

Od 10 listopada 1999 r. działem (utworzonym 1 kwietnia 1999 r.) kieruje minister obsługiwany przez:

 • Ministerstwo Środowiska

oświata i wychowanie

Od 3 grudnia 1999 r. działem (utworzonym 1 kwietnia 1999 r.) kieruje minister obsługiwany przez:

 • Ministerstwo Edukacji Narodowej (do 23 października 2001 r.)
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu (do 1 września 2005 r.)
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej (do 31 października 2005 r.)
 • Ministerstwo Edukacji i Nauki (do 5 maja 2006 r.)
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej

praca

Od 10 listopada 1999 r. działem (utworzonym 1 kwietnia 1999 r.) kieruje minister obsługiwany przez:

 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (do 8 stycznia 2003 r.)
 • Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (do 4 maja 2004 r.)
 • Ministerstwo Gospodarki i Pracy (do 31 października 2005 r.)
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

rodzina

Dział utworzono 9 września 2010 r., kieruje nim minister obsługiwany przez:

 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

rolnictwo

Od 10 listopada 1999 r. działem (utworzonym 1 kwietnia 1999 r.) kieruje minister obsługiwany przez:

 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

rozwój regionalny

Od 3 grudnia 1999 r. działem (utworzonym 10 września 1999 r.) kieruje minister obsługiwany przez:

 • Ministerstwo Gospodarki (do 21 czerwca 2000 r.)
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa (do 23 października 2001 r.)
 • Ministerstwo Gospodarki (do 8 stycznia 2003 r.)
 • Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (do 4 maja 2004 r.)
 • Ministerstwo Gospodarki i Pracy (do 31 października 2005 r.)
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (do 27 listopada 2013 r.)
 • Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju od 27 listopada 2013 r.

rozwój wsi

Od 10 listopada 1999 r. działem (utworzonym 1 kwietnia 1999 r.) kieruje minister obsługiwany przez:

 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

rybołówstwo

Dział utworzono 24 lutego 2007 r., kieruje nim minister obsługiwany przez:

 • Ministerstwo Gospodarki Morskiej (do 16 listopada 2007 r.)
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

rynki rolne

Od 10 listopada 1999 r. działem (utworzonym 10 września 1999 r.) kieruje minister obsługiwany przez:

 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Skarb Państwa

Od 3 grudnia 1999 r. działem (utworzonym 1 kwietnia 1999 r.) kieruje minister obsługiwany przez:

 • Ministerstwo Skarbu Państwa

sprawiedliwość

Od 3 grudnia 1999 r. działem (utworzonym 1 kwietnia 1999 r.) kieruje minister obsługiwany przez:

 • Ministerstwo Sprawiedliwości

sprawy wewnętrzne

Od 18 października 1999 r. działem (utworzonym 1 kwietnia 1999 r.) kieruje minister obsługiwany przez:

 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (do 18 listopada 2011 r.)
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

sprawy zagraniczne

Od 3 grudnia 1999 r. działem (utworzonym 1 kwietnia 1999 r.) kieruje minister obsługiwany przez:

 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych

szkolnictwo wyższe

Od 3 grudnia 1999 r. działem (utworzonym 1 kwietnia 1999 r.) kieruje minister obsługiwany przez:

 • Ministerstwo Edukacji Narodowej (do 23 października 2001 r.)
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu (do 1 września 2005 r.)
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej (do 31 października 2005 r.)
 • Ministerstwo Edukacji i Nauki (do 5 maja 2006 r.)
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

środowisko

Od 10 listopada 1999 r. działem (utworzonym 1 kwietnia 1999 r.) kieruje minister obsługiwany przez:

 • Ministerstwo Środowiska

transport

Od 3 grudnia 1999 r. działem (utworzonym 1 kwietnia 1999 r.) kieruje minister obsługiwany przez:

 • Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej (do 23 października 2001 r.)
 • Ministerstwo Infrastruktury (do 31 października 2005 r.)
 • Ministerstwo Transportu i Budownictwa (do 5 maja 2006 r.)
 • Ministerstwo Transportu (do 16 listopada 2007 r.)
 • Ministerstwo Infrastruktury (do 18 listopada 2011 r.)
 • Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (do 27 listopada 2013 r.)
 • Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

turystyka

Od 3 grudnia 1999 r. działem (utworzonym 10 września 1999 r.) kieruje minister obsługiwany przez:

 • Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej (do 21 czerwca 2000 r.)
 • Ministerstwo Gospodarki (do 8 stycznia 2003 r.)
 • Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (do 4 maja 2004 r.)
 • Ministerstwo Gospodarki i Pracy (do 31 października 2005 r.)
 • Ministerstwo Gospodarki (do 23 lipca 2007 r.)
 • Ministerstwo Sportu i Turystyki

wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne

Dział utworzono 31 stycznia 2005 r., kieruje nim minister obsługiwany przez:

 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (do 18 listopada 2011 r.)
 • Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

zabezpieczenie społeczne

Od 10 listopada 1999 r. działem (utworzonym 1 kwietnia 1999 r.) kieruje minister obsługiwany przez:

 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (do 8 stycznia 2003 r.)
 • Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (do 4 maja 2004 r.)
 • Ministerstwo Polityki Społecznej (do 31 października 2005 r.)
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

zdrowie

Od 10 listopada 1999 r. działem (utworzonym 1 kwietnia 1999 r.) kieruje minister obsługiwany przez:

 • Ministerstwo Zdrowia

Wcześniejsze działy

architektura i budownictwo

Od 18 października 1999 r. działem (utworzonym 10 września 1999 r.) kierował minister obsługiwany przez:

 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (do 21 czerwca 2000 r.)
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa (do 23 października 2001 r.)
 • Ministerstwo Infrastruktury

1 stycznia 2002 r. w miejsce działu oraz działu gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa utworzono dział budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa.

budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa

Dział utworzono 1 stycznia 2002 r., kierował nim minister obsługiwany przez:

 • Ministerstwo Infrastruktury (do 31 października 2005 r.)
 • Ministerstwo Transportu i Budownictwa (do 5 maja 2006 r.)
 • Ministerstwo Budownictwa (do 16 listopada 2007 r.)
 • Ministerstwo Infrastruktury (do 18 listopada 2011 r.)
 • Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

1 stycznia 2013 r. w miejsce działu utworzono dział budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo.

gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa

Od 3 grudnia 1999 r. działem (utworzonym 10 września 1999 r.) kierował minister obsługiwany przez:

 • Ministerstwo Gospodarki (do 21 czerwca 2000 r.)
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa (do 23 października 2001 r.)
 • Ministerstwo Infrastruktury

1 stycznia 2002 r. w miejsce działu oraz działu architektura i budownictwo utworzono dział budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa.

integracja europejska

Na podstawie odrębnych przepisów zadania z zakresu kierowania działem (utworzonym 1 kwietnia 1999 r.) wykonywał Komitet Integracji Europejskiej i jego Przewodniczący obsługiwani przez:

 • Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

1 stycznia 2010 r. w miejsce działu utworzono dział członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.

kultura

Dział (utworzony 1 kwietnia 1999 r.) istniał w okresie przejściowym. 10 września 1999 r. w jego miejsce utworzono dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

kultura fizyczna i sport

Od 3 grudnia 1999 r. działem (utworzonym 10 września 1999 r.) kierował minister obsługiwany przez:

 • Ministerstwo Edukacji Narodowej (do 23 października 2001 r.)
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu (do 1 września 2005 r.)
 • Ministerstwo Sportu (do 23 lipca 2007 r.)
 • Ministerstwo Sportu i Turystyki

16 października 2010 r. w miejsce działu utworzono dział kultura fizyczna.

kultura fizyczna i turystyka

Dział (utworzony 1 kwietnia 1999 r.) istniał w okresie przejściowym. 10 września 1999 r. w jego miejsce utworzono dział kultura fizyczna i sport oraz dział turystyka.

mieszkalnictwo i rozwój miast

Dział (utworzony 1 kwietnia 1999 r.) istniał w okresie przejściowym. 10 września 1999 r. w jego miejsce utworzono dział gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa.

sprawy rodziny

Dział utworzono 24 lutego 2007 r., kierował nim minister obsługiwany przez:

 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (do 25 czerwca 2007 r.)
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (do 14 sierpnia 2007 r.)
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

9 września 2010 r. w miejsce działu utworzono dział rodzina.

wyznania religijne

Od 18 października 1999 r. działem (utworzonym 1 kwietnia 1999 r.) kierował minister obsługiwany przez:

 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

31 stycznia 2005 r. w miejsce działu utworzono dział wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne.

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu