Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych [historia i autorzy]

Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych – stanowisko służbowe w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej przewidziane dla żołnierza zawodowego w stopniu generała broni.

Stanowisko Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych zostało utworzone z dniem 1 stycznia 2014 roku na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw. Dowódca Generalny podlega bezpośrednio Ministrowi Obrony Narodowej.

Dowódca Generalny jest dowódcą rodzajów sił zbrojnych, którego zadania, obowiązki i uprawnienia zostały określone w niżej wymienionych aktach prawnych:

 • ustawie z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;
 • ustawie z dnia 23 września 1999 roku o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium;
 • ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 roku o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową;
 • ustawie z dnia 11 września 2003 roku o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych;
 • ustawie z dnia 4 września 2008 roku o ochronie żeglugi i portów morskich.

Dowódca Generalny jest właściwy w zakresie dowodzenia jednostkami wojskowymi i związkami organizacyjnymi Sił Zbrojnych z wyłączeniem jednostek wojskowych lub związków organizacyjnych Sił Zbrojnych:

 1. bezpośrednio podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej albo innym organom lub podmiotom;
 2. podporządkowanych Dowódcy Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych.

Do zakresu działania Dowódcy Generalnego w szczególności należy:

 1. realizacja programów rozwoju Sił Zbrojnych;
 2. planowanie, organizowanie i prowadzenie szkolenia podległych jednostek wojskowych i związków organizacyjnych Sił Zbrojnych;
 3. organizowanie mobilizacyjnego rozwinięcia wojsk;
 4. szkolenie rezerw osobowych na potrzeby użycia w sytuacji kryzysowej lub w razie wojny oraz utrzymywanie ich w gotowości do tego użycia;
 5. realizacja zadań dotyczących logistyki wojskowej w jednostkach wojskowych i związkach organizacyjnych Sił Zbrojnych;
 6. współpraca z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością państwa;
 7. zarządzanie i przeprowadzanie kontroli w podległych jednostkach wojskowych i związkach organizacyjnych na zasadach i w trybie określonych w przepisach ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej.

Dowódca Generalny wykonuje swoje zadania przy pomocy Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Szczegółowy zakres działania, siedzibę i strukturę organizacyjną Dowództwa Generalnego określa Minister Obrony Narodowej w drodze zarządzenia.

Dowódcy Generalnemu podlega Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

Kadencja na stanowisku Dowódcy Generalnego wynosi trzy lata, z możliwością wyznaczenia na ponowną kadencję. Żołnierz zawodowy zajmujący stanowisko służbowe Dowódcy Generalnego może być zwolniony z zajmowanego stanowiska przed upływem kadencji przez Prezydenta RP w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej lub na jego wniosek, jeżeli przemawiają za tym uzasadnione potrzeby Sił Zbrojnych.

Dowódca Generalny jest następcą prawnym Dowódcy Wojsk Lądowych, Dowódcy Sił Powietrznych, Dowódcy Marynarki Wojennej i Dowódcy Wojsk Specjalnych.

Z dniem 31 grudnia 2013 roku zostały zlikwidowane: Dowództwo Wojsk Lądowych, Dowództwo Sił Powietrznych, Dowództwo Marynarki Wojennej i Dowództwo Wojsk Specjalnych.

17 grudnia 2013 roku w Belwederze Prezydent RP Bronisław Komorowski wręczył generałowi broni pilotowi Lechowi Majewskiemu akt zwolnienia ze stanowiska dowódcy Sił Powietrznych i jednocześnie akt mianowania z dniem 1 stycznia 2014 roku na stanowisko Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Z dniem 1 stycznia 2014 roku Minister Obrony Narodowej upoważnił Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych do powierzania żołnierzom zawodowym funkcji dowódców garnizonów oraz zwalniania z tej funkcji z wyjątkiem powierzania pełnienia funkcji dowódcy garnizonu w Garnizonie Miasta Stołecznego Warszawy oraz w garnizonie Sieradz.

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu