Dopłaty rolnicze [historia i autorzy]

Dopłaty rolnicze (subwencje rolnicze) to pomoc przeznaczona dla gospodarstw prowadzących produkcję rolną.

Istnieją różne typy dopłat rolniczych, które najogólniej można podzielić na:

  • dopłaty bezpośrednie (w zależności od kg, powierzchni, pogłowia itp.);
  • dopłaty pośrednie (obniżka podatków od produktów rolniczych czy kosztów związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego).

W Unii Europejskiej, rolnictwo jest subwencjonowane w różnym stopniu, w zależności od konkretnych produktów rolniczych. Unia Europejska dzięki Wspólnej polityce rolnej (PAC) reguluje i subwencjonuje na różne sposoby produkcję rolniczą. Trzy mechanizmy, które są głównie stosowane to:

  • interwencjonizm (zakup produktów rolniczych w momencie gdy ceny na rynkach UE spadają poniżej pułapu wcześniej ustalonego);
  • bezpośrednie dopłaty w zależności od powierzchni gospodarstwa (w hektarach) lub pogłowia;
  • subwencje przeznaczone na wymianę z krajami trzecimi (zwroty eksportowe).

Metody, które powodują obniżanie się cen produktów rolniczych na rynkach światowych i są niekorzystne dla rolników pochodzących spoza Unii Europejskiej są często krytykowane.

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu