Centralne Biuro Śledcze [historia i autorzy]

Centralne Biuro Śledcze (CBŚ) – komórka organizacyjna polskiej Komendy Głównej Policji, mająca za zadanie zwalczanie przestępczości zorganizowanej, transgranicznej, kryminalnej, narkotykowej, ekonomicznej oraz związanej z aktami terrorystycznymi, a także rozpoznawanie i rozpracowywanie szczególnie groźnych grup przestępczych. Pracuje w niej 1800 osób.

Centralne Biuro Śledcze zostało powołane 15 kwietnia 2000 roku przez Komendanta Głównego Policji. Powstało ono z połączenia działającego od 1994 roku Biura do Walki z Przestępczością Zorganizowaną oraz działającego od 1997 roku Biura do Spraw Narkotyków.

Struktura

Struktura Centralnego Biura Śledczego prezentuje się następująco:

Kierownictwo:

 • Dyrektor Centralnego Biura Śledczego – nadinsp. Igor Parfieniuk
 • Zastępca dyrektora – insp. Jerzy Kulczyk
 • Zastępca dyrektora – podinsp. Rafał Derlatka
 • Zastępca dyrektora – mł. insp. Robert Sieradzki

Wydziały i zarządy:

 • Wydział do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej
 • Wydział do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej
 • Wydział do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej
 • Wydział do Zwalczania Aktów Terroru
 • Wydział Operacji Pościgowych
 • Wydział Operacji Międzynarodowych
 • Wydział Przetwarzania Informacji Niejawnych
 • Wydział Wywiadu Kryminalnego
 • Wydział Ogólny i Nadzoru
 • Zarząd Operacji Specjalnych
 • Zarząd Ochrony Świadka Koronnego
  • Zarządy terenowe CBŚ

Podstawowe zadania

Działania podejmowane przez CBŚ mają na celu zwalczanie przestępczości zorganizowanej o charakterze transgranicznym, kryminalnym, narkotykowym i ekonomicznym oraz związanym z aktami terrorystycznymi.

Przestępczość kryminalna (obejmuje m.in.: zabójstwa, rozboje, wymuszenia rozbójnicze, porwania dla okupu, terroryzm) Rozpoznawanie grup przestępczych prowadzących działania przestępcze o wysokim stopniu brutalizacji czynów – dokonujących zabójstw, przestępstw przy użyciu broni palnej, wymuszeń rozbójniczych, windykacji należności. Zwalczanie przestępstw związanych z przemytem broni i amunicji, nielegalnym obrotem bronią palną i materiałami wybuchowymi. Eliminacja zorganizowanych grup dokonujących przestępstw uprowadzeń dla okupu i wymuszeń haraczy. Zwalczanie zorganizowanych grup przestępczych dokonujących przestępstw związanych z kradzieżą pojazdów, ich przemytem i legalizacją, kradzieżami z włamaniem. Zwalczanie przestępczości związanej z prostytucją, zapobieganie handlowi ludźmi. Realizacja zadań wynikających ze zwalczania zjawiska terroru kryminalnego, terroryzmu i ekstremizmu. Rozpoznawanie i neutralizacja zorganizowanych struktur przestępczych zdominowanych przez przedstawicieli mniejszości etnicznych.

Przestępczość narkotykowa (produkcja, handel, przemyt narkotyków) Zwalczanie zorganizowanych grup przestępczych w zakresie produkcji i obrotu środkami odurzającymi zarówno na terenie kraju, jak i w obrocie międzynarodowym. Ujawnianie i likwidacja miejsc produkcji narkotyków syntetycznych (laboratoriów). Współpraca z instytucjami i służbami międzynarodowymi w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej. Rozpoznawanie i neutralizacja zorganizowanych struktur przestępczych zdominowanych przez przedstawicieli mniejszości etnicznych.

Przestępczość ekonomiczna (pranie brudnych pieniędzy, afery bankowe, giełdowe, korupcja, itp.) Przeciwdziałanie dokonywaniu przez grupy zorganizowane przestępstw polegających na oszustwach celno-podatkowych, związanych z obrotem towarami objętymi akcyzą i wyłudzeniami podatku VAT oraz podatku dochodowego. Zwalczanie zorganizowanych grup przestępczych czerpiących zyski z nielegalnego obrotu paliwami. Przeciwdziałanie niezgodnym z prawem działaniom związanym z niewłaściwym wykorzystywaniem i dystrybucją środków finansowych pochodzących bezpośrednio z Unii Europejskiej. Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zjawisku prania pieniędzy. Zwalczanie oszustw w sferze obrotu finansowego na szkodę instytucji finansowych, banków, towarzystw ubezpieczeniowych, giełd, firm leasingowych, funduszy inwestycyjnych i gospodarczego na szkodę przedsiębiorców. Zwalczanie korupcji m.in. w obszarze administracji państwowej, samorządowej i celnej, wymiaru sprawiedliwości i instytucji kontrolnych.

Szefowie CBŚ

 • od 1 marca 2000 do 26 listopada 2001 młodszy inspektor Andrzej Borek (ur. 1945)
 • od 27 listopada 2001 do 4 listopada 2003 Nadinspektor Kazimierz Szwajcowski (ur.1951)
 • od 17 lutego 2004 do 1 czerwca 2005 podinspektor Janusz Gołębiewski (ur. 1958)
 • od 2 czerwca 2005 do 17 stycznia 2006 inspektor Jerzy Kowalski (ur.1957)
 • od 18 stycznia 2006 do 9 stycznia 2007 młodszy inspektor Janusz Czerwiński (ur.1964)
 • od 14 lutego 2006 do 9 sierpnia 2007 inspektor Jarosław Marzec
 • od 11 sierpnia 2007 do 21 grudnia 2007 podinspektor Maciej Stańczyk
 • od 21 grudnia 2007 do 13 października 2009 młodszy inspektor Paweł Wojtunik
 • od 13 października 2009 – 20 grudnia 2009 inspektor Adam Maruszczak – pełniący obowiązki dyrektora
 • od 21 grudnia 2009 – 20 kwietnia 2013 nadinspektor Adam Maruszczak
 • od 21 kwietnia 2013 – nadinspektor Igor Parfieniuk

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu