Aktywność promieniotwórcza [historia i autorzy]

Aktywność promieniotwórcza – wielkość fizyczna równa szybkości rozpadu promieniotwórczego jąder atomowych danej próbki.

Spis treści

Własności

Z powyższej definicji wynika, że w przypadku grupy N0 atomów scharakteryzowanych stałą rozpadu λ aktywność tych atomów jest proporcjonalna do aktualnej liczby jąder:

,

gdzie: – liczba jąder radionuklidu w chwili t. Zanik aktywności opisuje wyrażenie wykładnicze (przedostatnie z linijki powyżej):

gdzie jest aktywnością w momencie początkowym.
Aktywność nie zależy od prostych procesów fizycznych czy chemicznych jak zmiany temperatury, ciśnienia czy reakcje chemiczne.

Jednostki

Jednostką aktywności jest bekerel, Bq:

1 Bq = 1 rozpad / 1 s

Popularną i historyczną jednostką pozaukładową jest kiur (jednostka miary):

1 Ci = 3,7 · 1010 Bq

1 Ci został zdefiniowany jako aktywność jednego grama radu-226.

Wielkości pochodne

Aktywność przeliczoną na jednostkę masy substancji promieniotwórczej nazywamy aktywnością właściwą. Aktywność właściwą można też wyrażać względem długości (dla źródeł liniowych), powierzchni (dla źródeł płaskich) lub objętości.

Zobacz też: aktywność nasycenia

Przykładowe wartości

Materiał, obiekt, wydarzenie Aktywność
[Bq]
Źródło promieniowania
Uwagi
Woda pitna, 1 dm³ 0,4–40 222Rn i produkty jego przemiany
Powietrze w pomieszczeniach mieszkalnych, 1 m³, Polska, 1997 ok. 50 222Rn
Żywność, 1 kg suchej masy 100–1000 40K, 14C
Nawozy fosforowe (superfosfat), 1 kg ok. 5 000 238U
Ciało człowieka, 70 kg ok. 7 000 40K, 14C
Laboratoryjne źródło promieniotwórcze 1 000–100 000 137Cs
Ruda uranowa, 1 kg, 0,3% zawartości 238U ok. 500 000 238U
238U, 1 kg ok. 107 238U
Częściowe stopienie reaktora w Three Mile Island, USA, 1979 ok. 1012 produkty rozszczepienia
239Pu, 1 kg ok. 2·1012 239Pu
60Co, 1 kg ok. 4·1016 60Co
Zniszczenie reaktora w Czarnobylu, Ukraina, 1986 ok. 1019 przeliczona na dzień katastrofy
Typowy reaktor atomowy ok. 1020 przy mocy elektrycznej 1 GW
Wybuch bomby wodorowej ok. 1023 równoważny milionowi ton trotylu

Aktywność a zagrożenie promieniowaniem

Aktywność nie określa stopnia zagrożenia promieniowaniem jonizującym. Zagrożenie napromieniowaniem zależy od bardzo wielu czynników, jak: rodzaj promieniowania, energia emitowanych cząstek, ich przenikliwości, rodzaju radionuklidu (czy jest metabolizowany czy od razu wydalany z organizmu), sposobu napromieniowania (z wewnątrz czy z zewnątrz), narządu narażonego na promieniowanie.

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu