Akt zgonu [historia i autorzy]

Akt zgonu – akt stanu cywilnego rejestrujący śmierć osoby.

Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu. Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności:

  1. małżonek lub dzieci zmarłego
  2. najbliżsi krewni lub powinowaci
  3. osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon
  4. osoby, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o nim przekonały
  5. administrator domu, w którym nastąpił zgon

Jeżeli zgon nastąpił w szpitalu lub innym zakładzie, do zgłoszenia zgonu jest zobowiązany szpital lub zakład.

Akt zgonu sporządza się na podstawie karty zgonu wystawionej przez lekarza lub zakład służby zdrowia. Osoba zgłaszająca zgon jest obowiązana zwrócić dowód osobisty zmarłego. Kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje osobie zgłaszającej zgon 3 bezpłatne egzemplarze odpisu skróconego aktu zgonu.

Akt zgonu jest częścią księgi stanu cywilnego. Przechowywany jest tylko w urzędzie stanu cywilnego lub archiwum państwowym. Obywatele mogą w uzasadnionych przypadkach otrzymać odpis aktu zgonu lub jego kserokopię. Odpisy takie potocznie nazywane są aktem zgonu.

Pokaż ten artykuł na Wikipedia.pl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Kategorie dla tego artykułu